Часопис број 2 – Српска академска мисао

 Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Љубиша Васиљевић
Наслов: Археолошка налазишта на простору насеља Сталаћ и град Сталаћ
Апстракт: Насеља Сталаћ и Град Сталаћ налазе се у Општини Ћићевац. Раздвојена су током Јужне Мораве. У атару насеља Сталаћ регистровани су археолошки локалитети Гологлава (праисторијска градина), Топлик (праисторијски локалитет), кућни плац породице Петровић и школа (праисторијска некропола). Могуће је да је црква Светих Архангела постојала и у периоду средњег века. У Град Сталаћу налази се познато истоимено средњовековно утврђење. Непосредно поред бедема утврђења су римске пећи за печење опека и црква Светог Духа. На другом крају насеља лежи вишеслојни локалитет Укоса са значајном фортификацијом из касноантичког/рановизантијског периода. Истраживањима суседног локалитета Кућиште откривена је некропола.
Кључне речи: Сталаћ, Град Сталаћ, праисторија, антика, средњи век, утврђење, римске пећи, Топлик, Гологлава, црква Светих Архангела, црква СветогДуха, Укоса, Кућиште.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Др Дејан Дашић, Академија за пословну економију, Чачак

Наслов: Особености и елементи бренда

Апстракт: Рад указује на чињеницу да је данас могуће брендирати готово све: производ, услугу, нацију, одређени географски локалитет, личност, идеје, са напоменом да постоји одређена међузависност наведених посебних видова брендирања. Да би бренд постао икона потребне су и деценије, а у неким случајевима и стотине година. Данас се готово све компаније, суочавају са израженом тенденцијом ка тржишној понуди заснованој на сложеним решењим. Пошто се бренд одражава у свему што компанија ради, холистички приступ брендирању захтева стратешку перспективу.
Кључне речи: етика, бренд, брендирање, диференцирање, изградња бренда, међузависност

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Александар Ћуковић, Универзитет Црне Горе, Факултет политичких наука, Подгорица
Наслов: Смрт читаоца?
Апстракт: Овај рад представља покушај сагледавања кризе у коју је запала култура читања у савременом добу, са посебним освртом на смрт читаоца, уз указивање на одређене аспекте који су њени могући узроци и рефлексије. Рад покушава указати на појаву ,,имитатора“ који је замијенио ,,истинског читаоца“, као и на одређене ситуације и услове који су тој појави погодовали.
Кључне речи: смрт читаоца, купац, имитатор, култура читања, смрт аутора
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Горан Јеличић, Факултет за пословне студије, Универзитет Џон Незбит, Ненад Нецић
Наслов: Значај стратешког менаџмента за унапређење јавних набавки у Србији
Апстракт: Систем јавних набавки и стратегијски менаџмент тре-бало би да повезује топ менаџмент кроз процес планирања јавне набавке, у-прављања истом, усмеравање кадрова и контролу тока набавке. Уколико би се то десило у јавном предузећу или локалној самоуправи, без пристуства корупције, која је болна тачка јавних набавки, и без утицаја на службенике који процес спроводе за наручиоца, дошло би до идеалног процеса јавних набаки. Међутим, пуно је спољних утицаја који онемогућавају правилан приступ процесу упркос сталним унапређењима законских прописа у овој области. Циљ рада је да се утврди да ли и у којој мери стратегијски ме-наџмент утиче на процес јавних набавки.
Кључне речи: стратегијски менаџмент, јавне набавке, службеник за јавне набавке, топ менаџмент
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Vesna Crnković, Public Library „Radislav Nikčević“ Jagodina, Serbia
Наслов: Agricultural Rural Libraries in Serbia in the Era of Information Technology
Апстракт: This paper shows that in the era of rapid growth of techno-logical advances (computerization and the Internet), in villages in Serbia, most farmers have neither computers at their homes nor Internet access. This fact in-dicates that farmers are excluded from the modern electronic flow of information and announcing, and a lot of important information does not reach them as end-users. Also, farmers are unable to educate and improve professionally, to visit fa-irs, seminars, lectures due to their poor financial situation.
Public Library Radislav Nikcevic in Jagodina, Serbia, having perceived the issue of rural population in villages of the municipality of Jagodina, learned the needs of agricultural producers for fundamental changes. Also, Public Library in Jagodina, based on the research conducted in 2008 and 2009 in the villages in the territory of Jagodina, generated the idea that rural libraries must take an active role in creating new models of changes in the local community. The need for mo-dernization of agricultural production imposed the need to modernize rural libra-ries through introduction of new services which would be in the function of so-cial, economic and cultural status of rural population.
Following the example of modern libraries of 21st century, the concept of modern rural libraries was designed. The Public Library in Jagodina decided to revitalize four rural libraries in the territory of Jagodina and introduce new library services which promoted rural libraries as information and cultural centers of lo-cal communities through the project called AgroLib-Ja (Agricultural Library in Jagodina). The project was funded by EIFL (Electronic Information for Libraries) during 2010 and 2011 and since 2011 Serbian Ministry of Culture has continued fu-nding it.
Farmers have learned to come to useful information, to exchange expe-riences and establish cooperation through certain websites and social networks. Also, they learnt that products could be sold and bought on the Internet. This paper shows that the concept of working with innovative services in rural libraries is sustainable for sharing information and linking farmers, which was proved by the librarians in Latvia, Lithuania and FYROM Macedonia which have adapted the AgroLib project to the needs of their local communities, as well as a growing number of libraries in Serbia that are trying to provide funds for the revitalization of rural libraries in their municipalities. Also, we want to prove that the Internet and social networks have an important role in educating farmer and in agribusiness and marketing.
Кључне речи: rural libraries, library services and new services, Internet, farmers, project AgroLib-Ja
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Сеад Насуфовић, Факултет исламских наука у Београду
Наслов: Мотив таме као тема романтичарских песника
Апстракт: У раду крећемо од теоријског утврђивање садржинске разуђе-ности појма мотива, његовог значаја и значења у теорији књижевноти и на-уци о књижевности. Мотив посматрамо као најмању значењску јединицу у оквиру песме која твори песничку целини и обликује песничку структуру, то је елемент који се понавља, али има различита значења.
Мотив таме посматрамо као динамички и статички мотив. Тама се манифестује преко појма поноћи, међутим налазимо да се она најкокретније потврђује као натитезаа светолсти (зори, праскозорју, свитању, сунцу, па и месечини и зведама). Феномен таме није само светлосна категорија, већ је и доживљајна јер одређује емотивни однос лирског субјекта према окружењу. Зато представља битну поетичку карактеристику свих романтичара и као такву је треба анализирати.
Кључне речи: Романтизам, поетика, мотив таме
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Предраг Јашовић, Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу
Наслов: Ка поетици значаја и значења књижевног дела Милорада Радуновића
Апстракт: У овом раду говоримо о животу и делу Милорада Радуновића једног врло плодног књижевног посленика који је готово читав свој радни век пробавио у Јагодини. Иза себе је оставио преко двадесет књига из области белетристике, углавном стваралаштва за децу, и књижевне критике. У раду тежимо једном свеобухватнијем приказивању живота и дела овог писца, како се не бисмо огрешили о његову судбину која му није била наклоњена. Основна тенденција је била представити живот и дело овог писца у сваком сегменту његовог списатељског, родољубивог и инте-лектуалног потврђивања. Он је живео као што је и стварао, тихо и ненаметљиво. Међутим, то ништа није одузело од квалитета и значаја његовог дела. Остао је упамћен као један од преданих националних и књижевних радника.
Кључне речи: Милорад Радуновић, поетика, поезија, усмено стваралаштво.
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор:  Саша Радовановић, Висока школа за васпитаче у Крушевцу
Наслов: Осврт на књигу „Увод у доситејологију“ Предрага Јашовића
Апстракт:
Кључне речи:
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Др Милета Марковић, Саветник у Хрватском сабору и професор Свеучилишта у Загребу у пензији
Др Бошко Тадић, професор Београдског универзитета у пензији

Наслов: Азбука Ротарија – Дејан Дашић
Апстракт:
Кључне речи:
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Саша Радовновић, Висока школа за васпитаче у Крушевцу
Наслов: Поводом књиге „Одисеја Мухамеда Абдагића“ 
Апстракт:
Кључне речи:
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Нинослав Станојловић, Јагодина
Наслов: Парламентарна историја Србије у XIX веку
Апстракт:
Кључне речи:
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
Аутор: Предраг Јашовић
Наслов: Дело Раше Попова остаје
Апстракт:
Кључне речи:
Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol