Упутство

SRPSKA AKADEMSKA MISAO

 

Uputstvo za pripremu i podnošenje radova

 

Na desnoj strani u zaglavlju se nalazi ime, srednje slovo i prezime autora, zvanje autora, naziv ustanove, fakulteta i sedište i elektronska pošta. Naslov rada kucati na sredini velikim slovima – Bold (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima – Bold (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov sadrži više celina, one se takođe označavaju arapskim brojevima, i to: 1.1. – malim običnim slovima Bold (font 12).. Kada se strano ime ili termin prvi put navode, u zagradi se daje izvorno pisanje. Izuzetak su latinski termini, koji se pišu u originalu.

Obim rada ne sme biti veći od 1 autorskog tabaka, (odnosno 10 stranica ili 32000 karaktera sa razmakom, 6000 karaktera kada se radi o prikazima). Tekst treba pisati u fontu Times New Roman, veličina slova 12, sa uvučenim pasusima i proredom 1,5.

Apstrakt predstavlja koncizni prikaz svrhe, podataka i rezultata naučnog rada i piše se na srpskom uz navođenje 3-5 ključnih reči. Dužina apstrakta je do 150 reči, a tekst se piše fontom veličine 11 pt. Margine, prored, novi red, podležu pravilima koja važe za rad u celini

Osnovni elementi rada su: naslov, uvod, predmet rada i metode, rezultat i diskusija, na kraju rada summary.

Spisak literature se daje na posebnom listu, po mogućnosti pismom kojim je štampan izvor,. Navode se samo oni autori i radovi koji su pominjani u tekstu.

Reference u tekstu navoditi na sledeći način: (Petrović, Dašić,  2009: 41) -br.strane

ako je potrebno. Reference ne navoditi u fusnotama. Listu referenci na kraju rada navesti po abecednom redu prezimena autora po sledećem modelu:

Knjige, monografije: Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov publikacije. Mesto:ime izdavača.

Npr. Stanković, Lj., dukić, S. (2009) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet.

U slučaju daljeg uzastopnog navođenja istog dela, umesto prezimena autora i godine izdanja može se koristiti latinska skraćenica za ibidem (lat. на истом месту), ali se broj stranice uvek navodi (ibid., 34).

U slučaju istovetnosti podataka skraćenog bibliografskog navođenja izvora za različita dela istog autora, uz godinu izdanja dodaje se redom slovo latinične abecede, a prema redosledu navođenja izvora u spisku literature:

Primer:

(Dasić, 2012a: 148) odnosi se na rad naveden u literaturi:

Dašić, D. (2012a). Azbuka rotarija. Jagodina: Narodna biblioteka Jagodina

Članci u naučnim časopisima: Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov članka. Naslov časopisa, Vol(broj): strane.

Npr. Keller, K. (1993) Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1): 1-22.

Radovi u zbornicima sa konferencija: Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov članka. Naziv konferencije: br. strana. Mesto održavanja, organizator.

Npr. Jerger, J., Knogler, M. (2009) The economic and financial crisis in South-Eastern Europe. Proceedings of the Scientific Conference The Challenges of the World Economic Crisis: 1-11. Niš: Faculty of Economics.

Internet izvori: Naziv, adresa sajta (datum pristupa). Npr. Narodna banka Srbije,

www.nbs.rs (15.02.2011.)

Iza rada ide  Summary (сажетак) na engleskom jeziku, isto formatiran kao i sažetak na početku rada. Summary se daje u proširenom obliku, čija dužina može da bude do 1/10 dužine naučnog rada Коd Summary – ja obavezno dati i naslov rada na engleskom jeziku i prevedene ključne reči.

Ako članak predstavlja ekspoze o odbranjenoj magistarskoj ili doktorskoj tezi, potrebno je priložiti sledeće podatke: tačan naziv teme, datum odbrane, mesto odbrane i sastav komisije.

Slike, tabele, formule – Tabele i slike se uvlače u tekst. Iznad tabele, odnosno ispod slike, navodi se broj i naziv i to istim fontom kao i tekst rada. Pri uvlačenju, tabele i slike se pozicioniraju centralizovano.

Na jednom radu ne može biti više od 3  osobe – autora-koautora (uz zadržavanje prava da redakcija u pojedinim slučajevima dozvoli drugačije).

Rukopisi će biti uzeti u razmatranje za objavljivanje uz uslov da isti rad nije istovremeno ponuđen nekom drugom časopisu, a u slučaju koautorskih radova kada su oba autora saglasna sa tim da rad bude objavljen.

Radovi koji se predaju za objavljivanje moraju da se zasnivaju na novijoj literaturi, a posebno na izvorima, tj. radovima koji su objavljeni u naučnim časopisima. Autori su u obavezi da prilikom slanja radova dostave i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj. da rad nije autoplagijat ili plagijat. Tekstove, kao attachment u program  Microsoft Office slati u elektronskom obliku na adresu –  [email protected]

Smatra se da sva mišljena izneta u objavljenom radu spadaju u isključivu odgovornost autora. Urednik, recenzenti ili izdavači ne prihvataju odgovornost za izneta mišljenja autora.

SVI RADOVI SE RECENZIRAJU. RADOVI ĆE BITI KATEGORIZOVANI PREMA PRAVILNIKU MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE. SAMO RADOVI KOJI DOBIJU DVE POZITIVNE RECENZIJE BIĆE OBJAVLJENI.

Puno uspeha u daljem radu,

Doc. dr Dejan Dašić

Glavni i odgovorni urednik