Одељење за набавку и праћење

Ово одељење по налогу директора обавља правне послове у Библиотеци у складу са законима који регулишу рад установа и библиотека, колективним уговорима, као и подзаконским актима из области библиотечко-информационе делатности и других области. Такође, припрема нацрте општих аката и врши њихово усклађивање са законом, уз активно праћење и примењивање прописа у библиотечко-информационој делатности, области радних односа и колективног уговарања.

Одељење за набавку и праћење библиотечко-информационог законодавства припрема материјал и организује седнице Управног и Надзорног одбора, на предлог председника одбора и обавештава их о свим питањима из области библиотечко – информационог законодавства.

Важан сегмент рада Одељења је и припрема и израда Финансијског плана Библиотеке, као и спровођење поступака јавних набавки (припрема, оглашавање, праћење реализације ).