Одељење за стручну литературу и референсну збирку

Ово одељење је организациони део Одељења за рад са одраслим корисницима. Налази се на другом нивоу првог спрата у простору од око 100 квадрата. У његовом саставу је и читаоница са 20 места и мања читаоница коју чланови Библиотеке користе за студијски рад, за преглед завичајне грађе и публикација које се не износе из Библиотеке.

Фонд Стручне књиге је изузетно богат. Поред референсне збирке коју чине библиографије, речници, енциклопедије, годишњаци, каталози, приручници, лексикони, читаоцима је на располагању и литература из готово свих области људског стваралаштва и знања. Заступљене су све стручне и научне дисциплине од филозофије, психологије, религије, друштвених наука, математике односно природних наука до медицине, технике, уметности, спорта, лингвистике, географије и историје.

Читаоци на Одељењу за стручну литературу могу да искористе и услугу међубиблиотечеке позајмице – публикацију коју Библиотека не поседује, а кориснику је потребна, могуће је позајмити из фондова других библиотека, пре свега Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, као и из фондова универзитетских библиотека.

Услуге Стручне књиге најчешће користе ученици и студенти за израду семинарских радова, реферата, матурских радова, али и одрасли корисници за стручно усавршавање, истраживачки и научни рад. Запослени помажу корисницима и при избору литературе за одређену тему.

Књиге овог фонда користе се само у просторијама Библиотеке.