Управа

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са законом о библиотечкој делатности и са другом законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.

 

Управу представља директор Библиотеке и његова права и дужности прописане су законом, оснивачком одлуком и Стаутом Библиотеке.

 

Директор је орган Библиотеке и сагласно Статуту Установе руководи радом Библиотеке, доноси Акт о организацији и систематизацији послова и радних задатака; доноси решења о заснивању и престанку радних односа, о ангажовању сарадника ван Библиотеке; именује руководиоце одељења, руководиоце програма и пројеката; даје сагласнос на избор директора библиотека за које обавља матичне функције.

 

Директор заступа Библиотеку. Стара се о законитости рада. Одговоран је за материјално-финансијско пословање Библиотеке. Предлаже Финансијски план и доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава, према наменама које су њиме утврђене.

 

Директор предлаже Програм рада Библиотеке и предузима мере за његово спровођење; подноси Извештај о пословању Библиотеке; доноси одлуке о инвестицијама, када је то у његовој надлежности и закључује уговоре у вези са њиме.