Одељење периодике са интернет центром и читаоницом

Један од основних фондова јавних библиотека представљају фондови серијских публикација. Серијске публикације су главни извори актуелних информација и начних сазнања, они су пратиоци свих друштвених збивања и представљају извор за проучавање историјске и културне баштине. У периодичној публикацији могу се наћи подаци који нигде више нису публиковани.

Као и сва читалишта у 19 веку и Читалиште јагодинско које се помиње у извештају Друштва српске словесности за 1851. годину, било је претплаћено на новине и часописе. Новине и часописи били су најзаступљенија литература коју су користили тадашњи Јагодинци. Као посебна целина, Одељење периодике у јагодинској библиотеци издвојено је 2015. године настављајући ту традицију. Формирано према стручним нормативима, Одељење тежи организовању квалитетне колекције која ће одговарати потребама корисника и континуирано се попуњавати. Добија адекватан простор у коме се прикупља, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација. Фонд садржи преко 180 наслова часописа из свих области људског стваралаштва као и 10 наслова новина. Континуирано се набавља 40 наслова, а за публикације које библиотека не поседује, омогућена је услуга међубиблиотечке позајмице.

Ово одељење поседује стручне и научне часописе, књижевне часописе, часописе из културе и уметности, дневне и недељне листове. Такође, у новооснованом Одељењу периодике могу се читати и часописи из области пољопривреде који су део понуђених услуга вишеструко награђиваног пројекта Пољопривредне библиотеке. За ученике и све оне који су се посветили учењу страних језика нудимо популарне часописе који ће им помоћи да савладају жељени језик. Домаћи часописи су углавном реферисани у Web of Science i u Journal Citation Report – у (ЈЦР). Стручна обрада серијских публикација обавља се применом програмског пакета COBISS.

Интернет центар и читаоница

Саставни део Одељења периодике је и Интернет центар, где је корисницима омогућен и приступ електронским изворима, укључујући онлајн приступ часописима, базама података и другим изворима информација. Читаоница и серијске публикације су на услузи ученицима, студентима који пишу семинарске и дипломске радове, као и корисницима за истраживачки и научни рад. Нашим корисницима пружамо и услуге фотокопирања и скенирања.

Услуге Одељења периодике користе се у просторијама библиотеке.

Списак  часописа и новина

Издвајамо наслове који се највише траже:  Летопис Матице српске, Мостови, Поља, Багдала, Социологија, Психологија, Источник, Историјски часопис, Настава и васпитање, Пчелар, Агробизнис, PC PRESS, Српска академска мисао,…….

Помоћи ћемо вам у вашем раду и истраживању и међубиблиотечком позајмицом потребних часописа или одређених чланака. Постоји могућност приступа  свим електронским серијским публикацијама.

Све публикације могу се претражити и у нашој бази – Електронском каталогу

•      АСТРОНОМИЈА НОВИ САД
•      AGROBIZNIS MAGAZIN BEOGRAD
•      АНДРАГОГИЈА ЗАГРЕБ
•      АРГУМЕНТИ РИЈЕКА
•      АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БЕОГРАД
•      АНАЛИ ЗАВОДА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД
•      АЛМАНАХ БУДИМПЕШТА
•      ALLONS LONDON
•      АРХИВ ЗА ФАРМАЦИЈУ                                                                               БЕОГРАД БЕОГРАД
•      БАГДАЛА КРУШЕВАЦ
•      БРАНИЧЕВО ПОЖАРЕВАЦ
•      БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС БЕОГРАД
•      БРАНИЧ СРПСКОГ ИЛИ ХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА JAГОДИНА
•      BEORAMA INTERNATIONAL НОВИ САД
•      БЕЛЕЖНИЦА БОР
•      БИБЛИОТЕКАР БЕОГРАД
•      БЕОГРАДСКИ ИСТОРИЈСКИ ГЛАСНИК БЕОГРАД
•      БИЛТЕН ФОНД ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА БЕОГРАД
•      БИЛТЕН ЛЕКАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ БЕОГРАД
•      ВЕСТИ НОВИ САД
•      ВРШАЦ ЛЕПА ВАРОШ ВРШАЦ
•      ВЕКОВИ ВИШЕГРАД
•      ВАРДАРСКИ ЗБОРНИК БЕОГРАД
•      ВОЋАРСКИ ГЛАСНИК ЗЕМУН
•      ВЕЛИКО ДРВОРИШТЕ Н.БЕОГРАД
•      ВИТЕЗ БЕОГРАД
•      ВИДИЦИ БЕОГРАД
•      ВЈЕШТАК ЗАГРЕБ
•      ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ТИТОГРАД
•      ВОЈНО ДЕЛО БЕОГРАД
•      ВИХОРИ СВЕТОЗАРЕВО
•      ГРАДИНА НИШ
•      ГРАДАЦ ЧАЧАК
•      ГЛАСНИК ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОГРАД
•      ГОРОЦВЕТ СВЕТОЗАРЕВО
•      ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК СРПСКОГ ИСТОРИ.-КУЛТУРНОГ ДРУШТВА „ЊЕГОШ“ ЧИКАГО
•      ГАМБИТ ЈАГОДИНА
•      ГЛАС БИБЛИОТЕКЕ ЧАЧАК
•      ГЛАСНИК НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД
•      ГОДИШЊАК БИБЛИОТЕКА СРЕМА С. МИТРОВИЦА
•      ГОДИШЊАК БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД
•      ГОДИШЊАК ЗА СОЦИОЛОГИЈУ НИШ
•      ГОДИШЊАК СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТ БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПРОФЕСОРСКОГ ДРУШТВА БЕОГРАД
•      ГОДИШЊАК ИСТРАЖИВАЧКОГ ФОРУМА ЕВРОПСКОГ ПОКРЕТА БЕОГРАД
•      ГЕОГРАФСКИ ГОДИШЊАК КРАГУЈЕВАЦ
•      ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА БЕОГРАД
•      ГЕРОНТОЛОГИЈА БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ЈУ БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО БЕОГРАД
•      ГЛАСНИК ПРАВА КРАГУЈЕВАЦ
•      ГЕОДЕТСКА СЛУЖБА БЕОГРАД
•      ГОДИШЊАК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
•      ГОДИШЊАК ИНСТИТУТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ БЕОГРАД
•      ГОДИШЊАК ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ТИТОГРАД
•      ГЛЕДИШТА БЕОГРАД
•      ГЛАС БУДАПЕСТ
•      GLOSSA BEOGRAD
•      ГЛАС НЕДУЖНИХ ЗЕМУН
•      ДОМЕТИ СОМБОР
•      ДОМЕТИ РИЈЕКА
•      ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ ЧАЧАК
•      ДЕЛО БЕОГРАД
•      ДРВО ТЕХНИКА БЕОГРАД
•      ДУХОВНИ ЖИВОТ БЕОГРАД-ЈАГОДИНА
•      ДОБА СВЕТОЗАРЕВО
•      ДОБРО ЈУТРО НОВИ САД
•      DEUTSCH PERFEKT PLANEGG
•      ДОМАЋИН БЕОГРАД
           ДАНИЦА  БЕОГРАД
          ДИЈАЛОГ С  САРАЈЕВО
         ДИЈАЛЕКТИКА Б   БЕОГРАД
         ДОМАЋИЦА      БЕОГРАД
•      ЕНЕРГИЈА,ЕКОНОМИЈА, ЕКОЛОГИЈА      БЕОГРАД
•      ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ      БЕОГРАД
•      ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА      БЕОГРАД
•      ЕКРАН      ЉУБЉАНА
•      ЕКО ЛИСТ      БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
•      ЕКОНОМСКИ АНАЛИ      БЕОГРАД
•      ЕКОНОМИКА      НИШ
•      ЕКОНОМИСТ      БЕОГРАД
•      ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ      БЕОГРАД
•      ЕРГОНОМИЈА      БЕОГРАД
•      ЕКОНОМСКА МИСАО      БЕОГРАД
•      ЕНГРАМИ      БЕОГРАД
•      ЖЕНЕ НА ДЕЛУ      БЕОГРАД
•      ЖЕНА      ЗАГРЕБ
•      ЖЕНСКЕ СТУДИЈЕ      БЕОГРАД
•      ЖИВИ ЈЕЗИЦИ      БЕОГРАД
•      ЗЛАТНА ГРЕДА      НОВИ САД
•      ЗБОРНИК РАДОВА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ      ЈАГОДИНА
•      ЗБОРНИК МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ      ЈАГОДИНА
•      ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА      БЕОГРАД
•      ЗЕМЉА И ЉУДИ      БЕОГРАД
•      ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ      БЕОГРАД
•      ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЛАВИСТИКУ     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ      НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МС ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ      НОВИ САД
•      ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА         Г. МИЛАНОВАЦ
•      ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА       БЕОГРАД
•      ЗАЈЕЧАРСКИ ЗБОРНИК     ЗАЈЕЧАР
•      ЗБОРНИК НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ     НИШ
•      ЗБОРНИК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА     БЕОГРАД
•      ЗВЕЗДА     БЕОГРАД
•      ЗНАЧЕЊА     ДОБОЈ
•      ЗБОРНИК ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА     БЕОГРАД
•      ЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА     БЕОГРАД
•      ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА     БЕОГРАД
•      ЗВУК     БЕОГРАД
•      ЗБОРНИК МС ЗА ФИЛОЛОГИЈУ     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК МС ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ     НОВИ САД
•      ЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА КРИМИНОЛОШКА ИСТР.     БЕОГРАД
•      ЗОРИЦА     БЕОГРАД
•      ЗНАК     БЕОГРАД
•      ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА     БЕОГРАД
•      ИСТРАЖИВАЧ     БЕОГРАД
•      ИЗ ЖИВОТИЊСКОГ ЦАРСТВА     САРАЈЕВО
•      ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС     БЕОГРАД
•      ИНФОТЕКА     БЕОГРАД
•      ИНДУСТРИЈА     БЕОГРАД
•      INFORMATOLOGIA YUGOSLAVICA     ZAGREB
•      ИГРАОНИЦА     ЈАГОДИНА
•      ИСТОЧНИК     ЗЕМУН-СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
•      ИСТОРИЈА 20. ВЕКА: ЗБОРНИК РАДОВА     БЕОГРАД
•      ИЗРАЗ     САРАЈЕВО
•      INDIA PERSPECTIVES     NEW DELHI
•      ИДЕЈЕ     БЕОГРАД
•      ЈУ ФИЛМ ДАНАС     БЕОГРАД
•      ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ     УБ
•      ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ     БЕОГРАД
•      ЈУГОСЛО.РЕВИЈА ЗА КРИМИНОЛОГИЈУ     БЕОГРАД
•      ЈУГОСЛОВЕНЧЕ     БЕОГРАД
•      КРАГУЈЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ     КРАГУЈЕВАЦ
•      CURRENT     LONDON
•      CLUB     LONDON
•      КИНЕМАТОГРАФИЈА У СР СРБИЈИ     БЕОГРАД
•      КЊИЖЕВНОСТ     БЕОГРАД
•      КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА     БЕОГРАД
•      КЊИЖЕВНА КРИТИКА     БЕОГРАД
•      КОРАЦИ     КРАГУЈЕВАЦ
•      КОРЕНИ     ЈАГОДИНА
•      КУЛТУРА     БЕОГРАД
•      КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК     БЕОГРАД
•      КУЛТУРНИ ЖИВОТ     БЕОГРАД
•      КРЕАТИВКО     ЈАГОДИНА
•      КУЛТУРНИ РАДНИК     ЗАГРЕБ
•      КИБЕРНЕТИКА     БЕОГРАД
•      КЊИЖЕВНА СМОТРА     ЗАГРЕБ
•      ЛОГОС     БЕОГРАД
•      ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ     НОВИ САД
•      ЛИКОВНИ ЖИВОТ     ЗЕМУН
•      ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК     ЛЕСКОВАЦ
•      ЛЕКОВИТО БИЉЕ     НОВИ САД
•      ЛУЧА     НИКШИЋ
•      ЛИЦА     САРАЈЕВО
•      ЛЕСТВЕ     К. МИТРОВИЦА
•      LATINA ET GRAECA     ZAGREB
•      ЉЕТОПИС НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ“СТЕВАН САМАРЏИЋ“-     ПЉЕВЉА
•      МЕЂАЈ     ТИТОВО УЖИЦЕ
•      MONS AUREUS     СМЕДЕРЕВО
•      МОСТОВИ     БЕОГРАД
•      МОТОРНА ВОЗИЛА, МОТОРИ     КРАГУЈЕВА
•      МЕРИДИЈАНИ     БЕОГРАД
•      MELT     БЕОГРАД
•      МАЛО ДВОРИШТЕ     БЕОГРАД
•      МАЛИ ВИТЕЗ     БЕОГРАД
•      МАЛИ ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК     БЕОГРАД
•      МАЛАЦ РАДОЗНАЛАЦ     БЕОГРАД
•      МЕДИЦИНСКИ ГЛАСНИК     БЕОГРАД
•      НОВА ЗОРА      БИЛЕЋА
•      НАШ ЗАВИЧАЈ     ЈАГОДИНА
•      НОВИ ЗВУК     БЕОГРАД
•      НАШЕ СТВАРАЊЕ     ЛЕСКОВАЦ
•      НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО     БЕОГРАД
•      НОВА МИСАО     НОВИ САД
•      НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ     БЕОГРАД
•      НАУКА И ЖИВОТ     БЕОГРАД
•      НОВИНАРСТВО     БЕОГРАД
•      НИШКИ ЗБОРНИК     НИШ
•      НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА     БЕОГРАД
•      НОВО ДОБА     ЈАГОДИНА
•      NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR     BEOGRAD
•      НАША СТВАРНОСТ     КРАГУЈЕВАЦ
•      НАШ ЈЕЗИК     БЕОГРАД
•      НАША РЕЧ     БЕОГРАД
•      НАУЧНИ ПОДМЛАДАК     НИШ
•      NISSA     НИШ
•      НУС:ЗБОРНИК РАДОВА ХЕГЕЛОВОГ ДРУШТВА      БЕОГРАД
•      НАУЧНИ ПРЕГЛЕД      БЕОГРАД
•      НАШЕ ТЕМЕ     ЗАГРЕБ
•      НЕВЕН      БЕОГРАД
•      НОВИ ЖИВОТ      БЕОГРАД
•      НОВИНЕ СРБСКЕ (фототипско издање)     БЕОГРАД-НОВИ САД
•      ОРГАНИЗАЦИЈА ЗНАЊА     МАРИБОР
•      ОСНОВАЦ     СВИЛАЈНАЦ
•      ОДБРАНА      БЕОГРАД
•      ОБЕЛЕЖЈА     ПРИШТИНА
•      ПОЉА     НОВИ САД
•      ПИСМО     ЗЕМУН
•      ПОВЕЉА     КРАЉЕВО
•      ПОЕЗИЈА     БЕОГРАД
•      PRO FEMINA     БЕОГРАД
•      ПУТОПИС     БЕОГРАД
•      ПСИХОЛОГИЈА     БЕОГРАД
•      PC PRESS     БЕОГРАД
•      ПИСМО     ЗЕМУН
•      ПИРОТСКИ ЗБОРНИК     ПИРОТ
•      PHILOLOGIA MEDIANA     НИШ
•      ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА     БЕОГРАД
•      ПРАВО И ПРИВРЕДА     БЕОГРАД
•      ПРАВО ТЕОРИЈА И ПРАКСА     НОВИ САД
•      ПРАВНИ САВЕТНИК     БЕОГРАД
•      ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК     БЕОГРАД
•      ПРОЗОРИ, ВРАТА     НОВИ САД
•      ПОДОВИ     НОВИ САД
•      ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ     ПАНЧЕВО
•      ПОВРТАРСКИ ГЛАСНИК     ЗЕМУН
•      ПРЕПОРУЧЕНО     КРАЉЕВО
•      ПЧЕЛАР     БЕОГРАД
•      ПЧЕЛАРСКИ ЖУРНАЛ     КРАГУЈЕВАЦ
•      ПОЉОПРИВРЕДНИ ЛИСТ     БЕОГРАД
•      PRAXIS     ZAGREB
•      ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА     БЕОГРАД
•      PRIMIJENJENA PSIHOLOGIJA     ZAGREB
•      ПРЕГЛЕД     БЕОГРАД
•      ПИТАЊА НОВА РЕВИЈА     ЗАГРЕБ
•      ПОГЛЕДИ     ЗАГРЕБ
•      ПРАКСА     ТИТОГРАД
•      ПРАВОСЛАВЉЕ     БЕОГРАД
•      ПРАВНИ ЗБОРНИК     ТИТОГРАД
•      ПРАВНИ ЖИВОТ     БЕОГРАД
•      ПРЕГЛЕД     САРАЈЕВО
•      ПРАВОСУЂЕ     БЕОГРАД
•      ПРЕВОДИЛАЦ     БЕОГРАД
•      ПЧЕЛАРСКИ ГЛАСНИК     НОВИ ВРБАС
•      РУСКИ АЛМАНАХ     ЗЕМУН
•      РЕЧ     БЕОГРАД
•      РАСКОВНИК     БЕОГРАД
•      РУСИЈА ДАНАС     БЕОГРАД
•      РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ     НОВИ САД
•      РАЧАНСКИ ЗБОРНИК     БАЈИНА БАШТА
•      РАСКРШЋА     НОВИ САД
•      РАЗЛОГ     БЕОГРАД-ПОДГОРИЦА
•      РАЗЛОГ     ЗАГРЕБ
•      РАТАРСКИ ГЛАСНИК     ЗЕМУН
•      РИЗНИЦА     БАЊА ЛУКА
•      РЕВИЈА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ     ЗАГРЕБ
•      РЕВИЈА ОБРАЗОВАЊА     БЕОГРАД
•      РТВ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА     БЕОГРАД
•      РАСКРСНИЦА     БЕОГРАД
•      САВРЕМЕНИК     БЕОГРАД
•      САВРЕМЕНИК ПЛУС     БЕОГРАД
•      СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА     БЕОГРАД
•      СВЕСКЕ     ПАНЧЕВО
•      СЦЕНА     НОВИ САД
•      СРПСКИ ЈУГ     НИШ
•      СУНЧАНИ САТ     С. МИТРОВИЦА
•      СРБИЈА НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА     БЕОГРАД
•      СОЦИОЛОГИЈА     БЕОГРАД
•      СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА     БЕОГРАД
•      СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО     БЕОГРАД
•      СВЕТОСАВАЦ     БЕОГРАД
•      СТАТИСТИЧКИ КАЛЕНДАР СРБИЈЕ     БЕОГРАД
•      STRATEGIE MENAGEMENT     СУБОТИЦА
•      СТАНИШТА     КРАГУЈЕВАЦ
•      СЛОВО ЋИРИЛОВО     Г. МИЛАНОВАЦ
•      САБОРНИК    ПАРАЋИН
•      САВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКА     КРУШЕВАЦ
•      СТИГ     МАЛО ЦРНИЋЕ
•      СТАЊЕ СТВАРИ     НОВИ САД
•      СУСРЕТ БИБЛИОГРАФА     ИНЂИЈА
•      СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК     БЕОГРАД
•      СПОМЕНИК.ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА     БЕОГРАД
•      СПОМЕНИК.ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА     БЕОГРАД
•      САВРЕМЕНИ ПОВРТАР     НОВИ САД
•      СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО     ЈАГОДИНА
•      СВЕТОСАВСКО ЗВОНЦЕ     БЕОГРАД
•      СТРЕМЉЕЊА     ПРИШТИНА
•      СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД     БЕОГРАД
•      СОЦИОЛОГИЈА СЕЛА     ЗАГРЕБ
•      СОЦИОЛОШКИ БИЛТЕН     БЕОГРАД
•      СОЛ     ЗАГРЕБ
•      САВРЕМЕНА ШКОЛА     БЕОГРАД
•      СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА     БЕОГРАД
•      СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНИ РАД     БЕОГРАД
•      СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА     БЕОГРАД
•      СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР     ПРИЗРЕН
•      САВРЕМЕНОСТ     НОВИ САД
•      СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЛИСТ     БЕОГРАД
•      СТОЖЕР     БЕОГРАД
•      ТРЕЋИ ТРГ     БЕОГРАД
•      TXT STUDENTSKI  ČASOPIS     BEOGRAD
•      ТЕАТРОН     БЕОГРАД
•      ТРЕЋИ ПРОГРАМ     БЕОГРАД
•      ТЕХНИКА     БЕОГРАД
•      ТРАГ     ВРБАС
•      ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ     БЕОГРАД
•      ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ     БЕОГРАД
•      ТЕОЛОШКИ ПОГЛЕДИ     БЕОГРАД
•      ТОКОВИ РЕВОЛУЦИЈЕ     БЕОГРАД
•      THINK TANK     LESKOVAC
•      ТОН     БЕОГРАД
•      TEAM     LONDON
•      ТЕМЕ     НИШ
•      THEORIA     BEOGRAD
•      ТЕЖАК     БЕОГРАД
•      ТОК     ПРОКУПЉЕ
•      ТОПЛИЧКИ ВЕНАЦ     БЕОГРАД
•      УЧИТЕЉСКА УЗДАНИЦА     ЈАГОДИНА
•      УЛАЗНИЦА     ЗРЕЊАНИН
•      UNUS MUNDUS     НИШ
•      УЗДАНИЦА     ЈАГОДИНА
•      УЗГАЈАТЕЉ     САРАЈЕВО
•      УМЈЕТНОСТ РИЈЕЧИ     ЗАГРЕБ
•      УНИВЕРЗИТЕТ ДАНАС     БЕОГРАД
•      ФИЛМСКЕ СВЕСКЕ     БЕОГРАД
•      ФИЗИЧКА КУЛТУРА     БЕОГРАД
•      FORUM     WASHINGTON
•      ФИЛОЗОФИЈА     БЕОГРАД
•      ФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК     БЕОГРАД
•      ФИЛОЗОФСКА ИСТРАЖИВАЊА     ЗАГРЕБ
•      ФИЛОЗОФСКЕ СТУДИЈЕ     БЕОГРАД
•      ФИЛОЗОФСКИ ПРЕГЛЕД     БЕОГРАД
•      HERETIKUS     БЕОГРАД
•      ХИЛАНДАРСКИ ЗБОРНИК     БЕОГРАД
•      ХРАНА И ИСХРАНА     БЕОГРАД
•      ХВОСНО     ИСТОК
•      ЦВЕТ ШЉИВЕ     ВАЉЕВО
•      ЧИТАЛИШТЕ     ПАНЧЕВО
•      ШИДИНА     ШИД
•      ШКОЛА БИЗНИСА     НОВИ САД
•      ШУМЕ    БЕОГРАД
•      ШКОЛАРКА     БЕОГРАД
•  БЛИЦ (не чува се)  БЕОГРАД
•  ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (не чува се)  БЕОГРАД
•  ВИДЕЛО БЕОГРАД
•  КЊИЖЕВНИ ЛИСТ БЕОГРАД
•  КЊИЖЕВНА РЕЧ БЕОГРАД
•  КАБЛОВИ СВЕТОЗАРЕВО
•  МОРАВСКА ПОЛИТИКА ЈАГОДИНА
•  МОЗАИК НОВИ САД
•  НИН (не чува се) БЕОГРАД
•  НЕДЕЉНО ЗВОНО БЕОГРАД
•  НОВИ ПУТ ЈАГОДИНА
•  НОВО ВРЕМЕ БЕОГРАД
•  НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА БЕОГРАД
•   ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК БЕОГРАД
•  ПОЉОПРИВРЕДНИК НОВИ САД
•  ПОЛИТИКА  (не чува се) БЕОГРАД
•  RES TRADE NOVOSTI NOVI SAD
•  РЕПУБЛИКА БЕОГРАД
•  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ НИШ
•  СРПСКЕ НОВИНЕ БЕОГРАД
•  СРПСКА ПРОСВЕТА ПАНЧЕВО