Одељење за матичне послове

Развојна функција Библиотеке прецизно је дефинисана Законом о библиотечкој- библиотечке делатности. Одлуком министра културе Републике Србије, Народна библиотека у Јагодини одређена је да врши матичну функцију за подручје Поморавског округа.

odeljenje za maticne posloveОсновни задатак матичне делатности је организација и развој мреже библиотека у Поморавском округу, унапређење стручног рада у библиотекама на начелима савремене библиотечке теорије и праксе, обављање стручног надзора над радом библиотека.

Мрежа библиотека Поморавља веома је разноврсна и омогућује стварање јаког библиотечко-информационог центра Округа. У систему регистрованих библиотека су сви типови библиотека од народних, месних-сеоских, до школских и специјалних библиотека.Мрежу чини преко 70 библиотека Поморавског округа. На свом матичном подручју Народна библиотека:odeljenje za maticne poslove

– Води Окружни регистар библиотека који садржи податке о простору, опреми, књижном фонду, кадру и корисницима свих типова библиотека. Паралелно са овим формирана је електронска база података у склопу јединственог програмског пакета Мрежа библиотека Србије која се сваке године ажурира подацима текућег пословања библиотека.

– Води каталог библиотечке грађе, пре свега, повезивањем народних библиотека у јединствени информациони систем чиме се доступним чине сви библиотечки фондови (за претраживање). Све општинске библиотеке у Округу укључене су у систем јединствене узајамне каталогизације и њихови каталози онлине постају доступни свим корисницима.

– Пружа стручну помоћ библиотекама у раду код сређивања књижног фонда, набавке књига, инвентарисања и стручне обраде библиотечког материјала, затим код израде каталога, аутоматизације пословања, у раду са корисницима, у вођењу библиотечке статистике, у организовању културних програма и сл.
odeljenje za maticne poslove

– Врши надзор над стручним радом библиотека старајући се тако о примени стандарда и прописа који дефинишу рад и услове за обављање библиотечке делатности.

– Стара се о усавршавању библиотечких кадрова организовањем семинара, саветовања и предавања о актуелним питањима из савремене библиотечке праксе. Истовремено се врше и обуке библиотечких радника за обављање појединих процеса рада библиотеке.

– Прати и проучава стање, потребе и услове рада у библиотечкој делатности

– Предлаже мере за унапређење рада и развој библиотека

– Учествује у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткорочних програма и пројеката.
odeljenje za maticne poslove