Сви бројеви

 • Часопис број 3 – 4

   

  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Милан Р. Тркља, Борислав Радевић

  Наслов: АНАЛИЗА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  Апстракт: Буџет је финансијска институција која обезбеђује несме-тано функционисање сваке државе. Путем буџета врши се прерасподела између 30% и 50% националног дохотка. У буџету се на систематичан начин планирају републички расходи и републички приходи које ће Република Србија имати у будућем једногодишњем периоду. Класично схв-атање буџета заснива се на тврдњи да је буџет акт којим се предвиђају и одобравају, унаперд и за одређени период времена, јавни приходи и јавни расходи државе.
  Процедура приликом састављања буџета је веома сложена, постоје одређени законски прописи и правила која се морају поштовати приликом израде буџета, његовог доношења, извршења и контроле.
  Данашњи велики проблем у већини земаља па и у буџету Републике Србије је хронична појава буџетског дефицита који представља окидач како унутрашње тако и спољне неравнотеже.

  Кључне речи: буџет, јавни приходи, јавни расходи, буџетски дефицит, буџетски суфицит и БДП.

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

   

  ЦЕЕОЛ: ceeol

  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Дејан Р. Дашић, Далибор Бузуровић

  Наслов: БАЊСКИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ БРЕНДИРАЊА СРБИЈЕ

  Апстракт: У овом раду дефинишемо значај бањског туризма у Србији, везу између туристичког и економског развоја земље. Рад представља Србију као земљу „бања“, узевши у обзир да је по разноликости у минералним састојцима и температури лековитих извора, спада међу најбогатије земље у овој грани природног богатства. У раду je презентован историјат бањског туризма са освртом на потенцијале бања у Србији, узевши у обзир да је тек четвртина овог природног богатства које Србија поседује, искоришћено. Идентификовани су могући правци за унапређење бањског туризма и наводe се недостаци који спречавају бољи и бржи развој, по многима, најзначајнијег облика туризма у Србији.

  Кључне речи: бањски туризам, дестинацијско брендирање, културни туризам, Србија

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

  ЦЕЕОЛ: ceeol

  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Јелица Стаменковић

  Наслов: ДЕСТИНАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ БРЕНДИРАЊА ДРЖАВА И НАЦИЈА

  Апстракт: Брендирање туристичке дестинације представља дугорочан, сложен и захтеван посао. Подразумеваа више од логоа и слогана, то је комплексан и целовит процес стратешког планирања који захтева холистички приступ и методолошко разумевање понашања потрошача, а све у циљу формирања и презентовања својих вредности ефикасније него што то чине конкуренти. Туризам представља значајан фактор економске стабилности, из разлога што доприноси повећању девизног прилива, у недостатку привредних активности, развојем туризма могу се анулирати негативни ефекти незапослености и поправити амбијент. Од свих специфичних видова брендирања, међусобна повезаност и зависност, најприсутнија је у брендирању држава и одређених дестинација. Имиџ државе у великој мери утиче на туризам, тј. посећеност туриста одређеним дестинацијама тој земљи. Поједине популарне дестинације веома успешно брендирају државу.

  Кључне речи: брендирање, имиџ, дестинација, Србија

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

  ЦЕЕОЛ: ceeol

  Nastavi sa čitanjem →

 • Часопис број 2 – Српска академска мисао

   Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
  Аутор: Љубиша Васиљевић
  Наслов: Археолошка налазишта на простору насеља Сталаћ и град Сталаћ
  Апстракт: Насеља Сталаћ и Град Сталаћ налазе се у Општини Ћићевац. Раздвојена су током Јужне Мораве. У атару насеља Сталаћ регистровани су археолошки локалитети Гологлава (праисторијска градина), Топлик (праисторијски локалитет), кућни плац породице Петровић и школа (праисторијска некропола). Могуће је да је црква Светих Архангела постојала и у периоду средњег века. У Град Сталаћу налази се познато истоимено средњовековно утврђење. Непосредно поред бедема утврђења су римске пећи за печење опека и црква Светог Духа. На другом крају насеља лежи вишеслојни локалитет Укоса са значајном фортификацијом из касноантичког/рановизантијског периода. Истраживањима суседног локалитета Кућиште откривена је некропола.
  Кључне речи: Сталаћ, Град Сталаћ, праисторија, антика, средњи век, утврђење, римске пећи, Топлик, Гологлава, црква Светих Архангела, црква СветогДуха, Укоса, Кућиште.

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
  ЦЕЕОЛ: ceeol
  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
  Аутор: Др Дејан Дашић, Академија за пословну економију, Чачак

  Наслов: Особености и елементи бренда

  Апстракт: Рад указује на чињеницу да је данас могуће брендирати готово све: производ, услугу, нацију, одређени географски локалитет, личност, идеје, са напоменом да постоји одређена међузависност наведених посебних видова брендирања. Да би бренд постао икона потребне су и деценије, а у неким случајевима и стотине година. Данас се готово све компаније, суочавају са израженом тенденцијом ка тржишној понуди заснованој на сложеним решењим. Пошто се бренд одражава у свему што компанија ради, холистички приступ брендирању захтева стратешку перспективу.
  Кључне речи: етика, бренд, брендирање, диференцирање, изградња бренда, међузависност

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
  ЦЕЕОЛ: ceeol
  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
  Аутор: Александар Ћуковић, Универзитет Црне Горе, Факултет политичких наука, Подгорица
  Наслов: Смрт читаоца?
  Апстракт: Овај рад представља покушај сагледавања кризе у коју је запала култура читања у савременом добу, са посебним освртом на смрт читаоца, уз указивање на одређене аспекте који су њени могући узроци и рефлексије. Рад покушава указати на појаву ,,имитатора“ који је замијенио ,,истинског читаоца“, као и на одређене ситуације и услове који су тој појави погодовали.
  Кључне речи: смрт читаоца, купац, имитатор, култура читања, смрт аутора
  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
  ЦЕЕОЛ: ceeol
  Nastavi sa čitanjem →

 • Часопис број 1 – Српска академска мисао

   Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Др Љубиша Васиљевић

  Наслов: Археолошка истраживања спроведена од стране Народног музеја Крушевац у оквиру пројекта Мултидисциплинарних истраживања Мојсињско послонског комплекса

  Апстракт: Приликом реализације Пројекта мултидисциплинарних истраживања Мојсињско Послонског комплекса, археолошки су истраживана четири локалитета: Укоса и Кућиште у Град Сталаћу, Бедем у Маскару и Браник у Дедини. Током истраживања дошло се до значајних резултата којима је значајно допуњена археолошка слика овог дела Србије.
  Кључне речи: археолошка истраживања, пројекат, Мојсињско-Послонски комплекс, Укоса, Кућиште, Град Сталаћ, Бедем, Маскаре, Браник, Дедина, праисторија, антика, средњи век.

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
  ЦЕЕОЛ: ceeol
  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Мр Небојша Ђокић, Оливера Думић

  Наслов: Крушевачке цркве за време османске владавине

  Апстракт: У раду је дата судбина крушевачких цркава током османске владавине. Лазарица, која је саграђена највероватније 1377/8. године током осма-нске владавине претворена је у магацин али не и у џамију. Лазарица је оновљена и служила је у периоду од 1806. до 1813. године. Друга слабо позната црква је вероватно срушена 1806. гоидне од стране устаника јер се у њој налазио гроб са натписом Вук. Лазарицу је живописао Живко Павловић 1843. године.
  Мало је људи у Србији који нису чули за цркву Лазарицу у Крушевцу. Са друге стране изненађује колико ми о тој цркви мало знамо – посебно о њеној историји. Овог пута ћемо покушати да дамо мали прилог историји ове цркве за време Османске владавине овим крајевима. Поред тога рећи ћемо нешто укратко и о једној другој крушевачкој цркви о којој је писани траг оставио само аустријски обавештајац Митесер у свом опису Крушевца из 1784. године.

  Кључне речи: Крушевац, црква Лазарица, Живко Павловић, Михаило Валтровић, Наупара, Велућа, Дренча, Јасика

  Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
  ЦЕЕОЛ: ceeol

  Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

  Аутор: Нинослав С. Станојловић, проф.

  Наслов: Школство у јагодинској нахији за време Првог српског устанка (1804 – 1813)

  Апстракт: Први српски устанак (1804-1813) био је и оружана борба за национално ослобођење и историјски догађај са изразитим особинама грађанске револуције , која је водила ка стварању нове државе, у датим околностима. Организовањем устаничке власти указала се потреба за великим бројем писмених људи, тако да је било нужно оснивање школских установа. Иако је још у нацрту о Правитељствујушчем совјету из 1805. године предвиђено и формирање Попечитељства просвешченија, који би тај задатак извршио, тек две године касније, за време затишја, доћи ће до конкретне реализације те намере. Школе су отваране у нахијским средиштима, али и по већим селима. Захваљујући свом геостратегијском положају и привредном значају, Јагодина је као нахијско место, у периоду од 1806. до 1808. године, била препуна избеглица из јужних српских крајева, углавном трговаца и занатлија, па се отварање школе само наметнуло. У таквим околностима, основана је 1808. године прва основна, тзв. мала школа. Оскудна архивска грађа вели да је први учитељ био Јован Павловић, док је према Вуку Караџићу то место заузимао извесни Андрија из Карловаца. Осим у Јагодини, у јагодинској нахији за време Првог српског устанка, постојале су мале школе у Великој Дренови и Белушићу. Пропашћу устанка све су угашене.

  Кључне речи: јагодинска нахија, Први српски устанак, школство, мале школе, учитељи

  Преузмите:52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

  ЦЕЕОЛ: ceeol
  Nastavi sa čitanjem →