Часопис број 3 – 4

 

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Милан Р. Тркља, Борислав Радевић

Наслов: АНАЛИЗА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Апстракт: Буџет је финансијска институција која обезбеђује несме-тано функционисање сваке државе. Путем буџета врши се прерасподела између 30% и 50% националног дохотка. У буџету се на систематичан начин планирају републички расходи и републички приходи које ће Република Србија имати у будућем једногодишњем периоду. Класично схв-атање буџета заснива се на тврдњи да је буџет акт којим се предвиђају и одобравају, унаперд и за одређени период времена, јавни приходи и јавни расходи државе.
Процедура приликом састављања буџета је веома сложена, постоје одређени законски прописи и правила која се морају поштовати приликом израде буџета, његовог доношења, извршења и контроле.
Данашњи велики проблем у већини земаља па и у буџету Републике Србије је хронична појава буџетског дефицита који представља окидач како унутрашње тако и спољне неравнотеже.

Кључне речи: буџет, јавни приходи, јавни расходи, буџетски дефицит, буџетски суфицит и БДП.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

 

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Дејан Р. Дашић, Далибор Бузуровић

Наслов: БАЊСКИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ БРЕНДИРАЊА СРБИЈЕ

Апстракт: У овом раду дефинишемо значај бањског туризма у Србији, везу између туристичког и економског развоја земље. Рад представља Србију као земљу „бања“, узевши у обзир да је по разноликости у минералним састојцима и температури лековитих извора, спада међу најбогатије земље у овој грани природног богатства. У раду je презентован историјат бањског туризма са освртом на потенцијале бања у Србији, узевши у обзир да је тек четвртина овог природног богатства које Србија поседује, искоришћено. Идентификовани су могући правци за унапређење бањског туризма и наводe се недостаци који спречавају бољи и бржи развој, по многима, најзначајнијег облика туризма у Србији.

Кључне речи: бањски туризам, дестинацијско брендирање, културни туризам, Србија

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Јелица Стаменковић

Наслов: ДЕСТИНАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ БРЕНДИРАЊА ДРЖАВА И НАЦИЈА

Апстракт: Брендирање туристичке дестинације представља дугорочан, сложен и захтеван посао. Подразумеваа више од логоа и слогана, то је комплексан и целовит процес стратешког планирања који захтева холистички приступ и методолошко разумевање понашања потрошача, а све у циљу формирања и презентовања својих вредности ефикасније него што то чине конкуренти. Туризам представља значајан фактор економске стабилности, из разлога што доприноси повећању девизног прилива, у недостатку привредних активности, развојем туризма могу се анулирати негативни ефекти незапослености и поправити амбијент. Од свих специфичних видова брендирања, међусобна повезаност и зависност, најприсутнија је у брендирању држава и одређених дестинација. Имиџ државе у великој мери утиче на туризам, тј. посећеност туриста одређеним дестинацијама тој земљи. Поједине популарне дестинације веома успешно брендирају државу.

Кључне речи: брендирање, имиџ, дестинација, Србија

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Марина Д. Кованић

Наслов: УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Апстракт: Радом је обухваћен опис и делокруг рада Државне ревизорске институције као и њен позитиван утицај на пословање субјеката ревизије.Тај утицај остварује се на основу поштовања одредби извештаја и мишљења које изрази државни ревизор после извршеног поступка.У сваком случају доказана је неопходност ревизије као основ за унапређење ефикасности државне управе и свих корисника јавних средстава кроз смернице и упутства од стране државних ревизора.

Кључне речи: ревизија, државни ревизор, ревизорски извештај,буџет

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Бобан Дашић, Радмила Тркља, Јелена Шарановић

Наслов: АНАЛИЗА ГЛОБАЛНИХ ТОКОВА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПО UNCTAD-ОВОМ „WORLD INVESTMENT REPORT“ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

Апстракт: Стране директне инвестиције представљају главну полугу развоја националних привреда, а самим тим и читавог света. Данашњи свет какавог познајемо не би био исто место без страних директних инвестиција. Стране директне инвестиције имају своју дугу историју настанка, постављајући тиме темеље транснационализације светке привреде. Међутим, савремени облици страних директних инвестиција своју експанзију доживљавају управо у периоду након II светског рата, а за прави процват истих се везује крај XX и почетак XXI века. Предмет овог рада јесте анализа токова страних директних инвестиција у свету, то јест увид у вредности прилива и одлива страних директних инвестиција у свету. Подаци су преузети из најновијег Извештаја о инвестицијама у свету (World Investment Report) из 2017. године, а који сваке године објављује Конференција Уједињених нација за трговину и развој (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD).

Кључне речи: стране директне инвестиције, национална привреда, транснационализација, токови, прилив, одлив.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Гојко Деретић

Наслов: УТИЦАЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МОГУЋИ ПРАВЦИ ЗАШТИТЕ

Апстракт: Еколошка свест грађана је још увек на ниском степену тако да је потребно више пажње посветити едукацији и решавању проблема загађености воде, ваздуха или земље. Уколико би се сви потенцијали усмерили на заштиту животне средине и околине у којиј грађани живе, дошло би до смањења штетних дејстава по становништво. Велики је број градова у Србији који су угрожени утицајем термоелектрана и емисијом штетних гасова.

Кључне речи: термоелектране, заштита животне средине, аерозагађење.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Зорца Савковић, Весна Жигић

Наслов: САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА СЛЕПУ И СЛАБОВИДУ ДЕЦУ И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Апстракт: У раду дајемо нацрт за организацију саветовалишт за сепу и слобовиду децу И њихове родитеље. Дугорочним проучавањем овог проблема и сагледавањем пратећих недостатака на које наилазе слепа и слобовида деца, али и њихови родитељи, а руководећи се декларацијом о правима детета дошли смо на идеју за израду овог рада. У раду смо скренули паţњу на организационе проблем и њихово решавање као и на циљеве саме установе који су постављени пред њом.

Кључне речи: саветовалиште за слепу и слабовиду децу, родитељи, декларација о павима детета.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Ђорђе Петковић

Наслов: РАТНЕ СУДБИНЕ ТРОЈИЦЕ ЉУДИ ОД ПЕРА ИЗ ПОМОРАВСКОГ КОНТИГЕНТА ЗА ИНТЕРНИРАЊЕ КРАЈЕМ 1915. ГОДИНЕ

Апстракт: У раду се презентира ратна судбина из Великог рата тројице знаменитих људи, углавном заборављених, чија је биографска веза са Капијом Поморавља неспорна. Ради се о архимандриту Платону, једно време професору Учитељске школе у Јагодини и песницима Сергију Михајловићу, рођеном у Ћуприји, живео у Крушевцу и Миладину Николићу Расинском, чија је мајка од славних Протића из Варварина, а као дете је крајем XIX века једно време са мајком живео у Крушевцу и Јагодини, потом се на дуже време настанио у Крушевцу. Повезује их чињеница да су у почетним данима окупације 1915. године били у Крушевцу, да су крајем године, уочи католичког Божића, били похапшени за интернацију. Колона од хиљаду-две људи пошла је из Крушевца, ноћила на пољу код Ћићевца, сутрадан прошла кроз Параћин и наредну ноћ преноћила у топовским шупама гарнизона у Ћуприји. Ту их је нашао Јован Сјеницки, пред окупацију изабрани председник општине вароши Параћина, и, уз одобрење немачких власти и сарадњу са председником општине Ћуприја, најмање њих 250 спасао од интернације, изјављујући да их познаје и гарантује за њих. Међу спашенима, били су сигурно архимандрит Платон и Сергиј Михајловић, док то за Расинског није потврђено, изгледа да му је потом суђено у Јагодини.. У раду се прате њихове даље ратне судбине. Архимандрит је живео у Београду и бавио се социјалним и патриотским радом, Сергеј се вратио у Крушевац, касније је интерниран, пуштен је нешто пре краја рата, на интервенцију социјалиста из Беча и Шведске, а Расински је, пошто је осуђен од окупацијског суда у Јагодини, рат провео углавном у злогласном логору Нежидер. Песнике повезује интернација. Показује се, да се чувени стихови „Нико не зна шта су муке тешке, док не прође Албанију пешке“ може слободно проширити и на Србе који су остали под окупацијом, поготово на интерниране.

Кључне речи: Велики рат, окупација, интернација, Архимандрут Платон (Јовановић), Сергеј Михајловић, Миладин Николић Расински, Јован Сјеницки, Крушевац, Параћин, Јагодина, Београд, Нежидер, Станоје М. Мијатовић.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Радмила Зотовић

Наслов: ХЕРКУЛОВ КУЛТ НА ПОДРУЧЈУ НАИСУ

Апстракт: Споменици Херкуловог култа на подручју Наиса нису бројни, али су врло значајни због њихове интересантности и важности. Њима се може приписати и вотивни споменик посвећен Омфали због уске повезаности култа Омфале са култом Херкула. Посебно је интересантна чињеница да два од ових споменика (укупно пет) спадају у домен еургетизма, посвете о сопственом трошку дароване граду.

Кључне речи: римски период, вотивни споменици, култ, Херкул, Омфала, еуергетизам.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Љубиша Васиљевић

Наслов: АРХЕОЛОШКА СВЕДОЧАНСТАВА
СА ПРОСТОРА КРУШЕВЦА
ИЗ ПЕРИОДА ПРЕ ВЛАДАВИНЕ КНЕЗА ЛАЗАРА

Апстракт: Археолошка истраживања потврђују да је простор будућег Лазаревог града у Крушевцу био настањен током свих периода у праисторији, са могућим изузетком у епохи винчанске културе. Поједини налази сведоче о животу у античком и рановизантијском периоду. Не може се занемарити ни могућност постојања средњовековног насеља, које је егзистирало пре великог грађевинског подухвата спроведеног у другој половини XIV века

Кључне речи: Крушевац, Лазарев град, археолошка истраживања, неолит, метална доба, антика, рановизантијски период, средњи век.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Нинослав Стојановић

Наслов: ДНЕВНИЧКЕ БЕЛЕШКЕ МИЛАНА Д. РАДЕНКОВИЋА ИЗ 1889. ГОДИНЕ

Апстракт: Рукопис дневника Милана Д. Рденковића добио сам од њихових наследника. Овде приређујем и објављујем први део рукописа јер сматрм да је значајан за локалну историју, како грда Јагодине тако и околине.

Кључне речи: Рукопис дневника, Милан Д. Раденковић, Јагодина

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Марко М. Нешић

Наслов: МРАЧНИ СРЕДЊИ ВЕК У ЕВРОПИ-СВЕТЛИ СРЕДЊИ ВЕК У СРБИЈИ У 15. ВЕКУ, ИЛИ ПУТ ИСТИНЕ И СВЕТЛОСТИ КА ХАРМОНИЈИ ВЕЧНОСТИ

Апстракт: Србија у време Светог Стефана (званог Високи) и сина кнеза Лазара, тј. период непосредно после Косовског боја многим генерација у СФР Југославији обично је штуро приказиван као почетак краја владавине кнежевине Србије, тј. време када почиње „чувени“ период од 500 година под Турцима. Но, после косовске трагедије, живела је Србија још, све до 1456, дакле пуних шездесет седам лета. И за то време задржала је на досто-јанствени начин, захваљујући улози и књегиње Милице, своју прилично независну позицију у оквиру великог Отоманског царства. Свакако да је Србија дала свој данак, али је имала своју независност која се огледала у: држави, цркви и просвети. Дакле, поражена Србија доживела је у том пе-риоду свестран препород. Пут који је Стефан Високи одабрао је пун раскршћа и дисонанци, али је базиран у складу духа и тела, ума и срца, музике и хармоније, тј. целокупном складу. Није претеривао ни у чему, спреман да саслуша, промишљено одговори, али и да се брани и да се бори за свог господара Бајазита. Вазал витешки часно служи, али никад не слави господара, Све што су писали и стварали Стефан Високи и његови савреме-ници одише српским родољубљем и православном духовношћу, јер дух није покорен иако су битке војничке и политичке изгубљене…

Кључне речи: Србија, Свети деспот Стефан, Косовски бој, књегиња Мили-ца, Бајазит Први, Византија, Косово и Метохија, Константин Философ, Ма-насија, Копорин, Београд, Слово љубве.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Сеад Насуфовић

Наслов: УВОД У КУЛТУРОЛОШКИ И ВЕРСКИ СПЕЦИФИКУМ КУР’АНА

Апстракт: У раду говорио о кулуролошко-цивилизацијском заначају Кур’ана, о његовој суштини значења међу верницима и о његовим различитим превођењима, односно интерпретацијама. Указујемо на несугласице између оних који су за превођење Кур’ана и они коју су против превођења Кур’ана. У тежњи сагледавању проблема, у раду тежимо да понудимо и пут измирења, као једини могући компромис за будућност.

Кључне речи: Кур’ан, превиђење, интерпретација, арапски језик, тумачи, преводиоци.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Игор Столић, Марко Столић

Наслов: OEDIPUS COMPEX IN THE WORKS OF TENNESSEE WILLIAMS AND D.H. LAWRENCE

Апстракт: It can be noted that the Oedipus complex is very complex and that it is the subject of psychoanalysis, but also the subject of artistic processing, starting from ancient tragedians.A comparative analysis of this psychological motive in the works of D.H. Lawrence and Tennessee Williams was made in this work.Genre design is different, since Lawrence opted for a novel, and Williams for the genre of drama. However, this fact is less important.It is important in what way and through which literary premises both authors enter the complex psychological structure of the characters.

Кључне речи: Oedipal complex, psychoanalysis, comparison, novel, drama, genre

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Предраг М. Јашовић

Наслов: РЕЛИГИЈСКА ТЕМАТИКА У ПОЕЗИЈИ СИМЕ ПАНДУРОВИЋА

Апстракт: У раду говоримо о религиозној тематици и мотивима у поезији Симе Пандуровића као о једној од носећих поетичких карактеристика његове поезије. Као подтекст религиозне тематике користимо песимизам као већ давно утврђену поетичку карактеристику овог песника. Пронлазимо да у песмама религозне тематике Пандуровић управо превазилази пеимистичко виђење света.

Кључне речи: Сима Пандуровић, српска модерна, песимизам, поетика модерне.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Јелена Рабљеновић

Наслов: МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ И ХИЈЕРОГЛИФИ (Фрагмент о одрицању)

Апстракт: Овај рад представља приказ начина на који је Момчило Настасијевић градио свој стваралачки опус, пре свега са освртом на његову поезију, а са намером да се покаже како је и због чега једна од битних инстанци на том путу била и египтологија, тачније увежбавање писања појединих примера пиктограма издвојених из Анијевог папируса садржаног у Великој египатској књизи мртвих. Важност и значај успостављања ове компаративне спреге јесте у покушају да се објасни због чега је Настасијевић, пре свега, настојао да свој израз доведе до његове језгровитости, до саме визуализације изреченог, начином на који су до своје основе и суштине доведени и сами хијероглифи.

Кључне речи: Одрицање, хијероглифи, суштина, језгровитост, национално, светско; животни, филозофски, религиозни и поетски тип одрицања; визуализација израза.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol