Odeljenje za stručnu literaturu i referensnu zbirku

Ovo odeljenje je organizacioni deo Odeljenja za rad sa odraslim korisnicima. Nalazi se na drugom nivou prvog sprata u prostoru od oko 100 kvadrata. U njegovom sastavu je i čitaonica sa 20 mesta i manja čitaonica koju članovi Biblioteke koriste za studijski rad, za pregled zavičajne građe i publikacija koje se ne iznose iz Biblioteke.

Fond Stručne knjige je izuzetno bogat. Pored referensne zbirke koju čine bibliografije, rečnici, enciklopedije, godišnjaci, katalozi, priručnici, leksikoni, čitaocima je na raspolaganju i literatura iz gotovo svih oblasti ljudskog stvaralaštva i znanja. Zastupljene su sve stručne i naučne discipline od filozofije, psihologije, religije, društvenih nauka, matematike odnosno prirodnih nauka do medicine, tehnike, umetnosti, sporta, lingvistike, geografije i istorije.

Čitaoci na Odeljenju za stručnu literaturu mogu da iskoriste i uslugu međubibliotečeke pozajmice – publikaciju koju Biblioteka ne poseduje, a korisniku je potrebna, moguće je pozajmiti iz fondova drugih biblioteka, pre svega Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske, kao i iz fondova univerzitetskih biblioteka.

Usluge Stručne knjige najčešće koriste učenici i studenti za izradu seminarskih radova, referata, maturskih radova, ali i odrasli korisnici za stručno usavršavanje, istraživački i naučni rad. Zaposleni pomažu korisnicima i pri izboru literature za određenu temu.

Knjige ovog fonda koriste se samo u prostorijama Biblioteke.