Odeljenje za matične poslove

Razvojna funkcija Biblioteke precizno je definisana Zakonom o bibliotečkoj- bibliotečke delatnosti. Odlukom ministra kulture Republike Srbije, Narodna biblioteka u Jagodini određena je da vrši matičnu funkciju za područje Pomoravskog okruga.

odeljenje za maticne posloveOsnovni zadatak matične delatnosti je organizacija i razvoj mreže biblioteka u Pomoravskom okrugu, unapređenje stručnog rada u bibliotekama na načelima savremene bibliotečke teorije i prakse, obavljanje stručnog nadzora nad radom biblioteka.

Mreža biblioteka Pomoravlja veoma je raznovrsna i omogućuje stvaranje jakog bibliotečko-informacionog centra Okruga. U sistemu registrovanih biblioteka su svi tipovi biblioteka od narodnih, mesnih-seoskih, do školskih i specijalnih biblioteka.Mrežu čini preko 70 biblioteka Pomoravskog okruga. Na svom matičnom području Narodna biblioteka:odeljenje za maticne poslove

– Vodi Okružni registar biblioteka koji sadrži podatke o prostoru, opremi, knjižnom fondu, kadru i korisnicima svih tipova biblioteka. Paralelno sa ovim formirana je elektronska baza podataka u sklopu jedinstvenog programskog paketa Mreža biblioteka Srbije koja se svake godine ažurira podacima tekućeg poslovanja biblioteka.

– Vodi katalog bibliotečke građe, pre svega, povezivanjem narodnih biblioteka u jedinstveni informacioni sistem čime se dostupnim čine svi bibliotečki fondovi (za pretraživanje). Sve opštinske biblioteke u Okrugu uključene su u sistem jedinstvene uzajamne katalogizacije i njihovi katalozi online postaju dostupni svim korisnicima.

– Pruža stručnu pomoć bibliotekama u radu kod sređivanja knjižnog fonda, nabavke knjiga, inventarisanja i stručne obrade bibliotečkog materijala, zatim kod izrade kataloga, automatizacije poslovanja, u radu sa korisnicima, u vođenju bibliotečke statistike, u organizovanju kulturnih programa i sl.
odeljenje za maticne poslove

– Vrši nadzor nad stručnim radom biblioteka starajući se tako o primeni standarda i propisa koji definišu rad i uslove za obavljanje bibliotečke delatnosti.

– Stara se o usavršavanju bibliotečkih kadrova organizovanjem seminara, savetovanja i predavanja o aktuelnim pitanjima iz savremene bibliotečke prakse. Istovremeno se vrše i obuke bibliotečkih radnika za obavljanje pojedinih procesa rada biblioteke.

– Prati i proučava stanje, potrebe i uslove rada u bibliotečkoj delatnosti

– Predlaže mere za unapređenje rada i razvoj biblioteka

– Učestvuje u izradi predloga dugoročne strategije razvoja biblioteka, kratkoročnih programa i projekata.
odeljenje za maticne poslove