Odeljenje periodike sa internet centrom i čitaonicom

Jedan od osnovnih fondova javnih biblioteka predstavljaju fondovi serijskih publikacija. Serijske publikacije su glavni izvori aktuelnih informacija i načnih saznanja, oni su pratioci svih društvenih zbivanja i predstavljaju izvor za proučavanje istorijske i kulturne baštine. U periodičnoj publikaciji mogu se naći podaci koji nigde više nisu publikovani.

Kao i sva čitališta u 19 veku i Čitalište jagodinsko koje se pominje u izveštaju Društva srpske slovesnosti za 1851. godinu, bilo je pretplaćeno na novine i časopise. Novine i časopisi bili su najzastupljenija literatura koju su koristili tadašnji Jagodinci. Kao posebna celina, Odeljenje periodike u jagodinskoj biblioteci izdvojeno je 2015. godine nastavljajući tu tradiciju. Formirano prema stručnim normativima, Odeljenje teži organizovanju kvalitetne kolekcije koja će odgovarati potrebama korisnika i kontinuirano se popunjavati. Dobija adekvatan prostor u kome se prikuplja, čuva, proučava i daje na korišćenje fond serijskih publikacija. Fond sadrži preko 180 naslova časopisa iz svih oblasti ljudskog stvaralaštva kao i 10 naslova novina. Kontinuirano se nabavlja 40 naslova, a za publikacije koje biblioteka ne poseduje, omogućena je usluga međubibliotečke pozajmice.

Ovo odeljenje poseduje stručne i naučne časopise, književne časopise, časopise iz kulture i umetnosti, dnevne i nedeljne listove. Takođe, u novoosnovanom Odeljenju periodike mogu se čitati i časopisi iz oblasti poljoprivrede koji su deo ponuđenih usluga višestruko nagrađivanog projekta Poljoprivredne biblioteke. Za učenike i sve one koji su se posvetili učenju stranih jezika nudimo popularne časopise koji će im pomoći da savladaju željeni jezik. Domaći časopisi su uglavnom referisani u Web of Science i u Journal Citation Report – u (JCR). Stručna obrada serijskih publikacija obavlja se primenom programskog paketa COBISS.

Internet centar i čitaonica

Sastavni deo Odeljenja periodike je i Internet centar, gde je korisnicima omogućen i pristup elektronskim izvorima, uključujući onlajn pristup časopisima, bazama podataka i drugim izvorima informacija. Čitaonica i serijske publikacije su na usluzi učenicima, studentima koji pišu seminarske i diplomske radove, kao i korisnicima za istraživački i naučni rad. Našim korisnicima pružamo i usluge fotokopiranja i skeniranja.

Usluge Odeljenja periodike koriste se u prostorijama biblioteke.

Spisak  časopisa i novina

Izdvajamo naslove koji se najviše traže:  Letopis Matice srpske, Mostovi, Polja, Bagdala, Sociologija, Psihologija, Istočnik, Istorijski časopis, Nastava i vaspitanje, Pčelar, Agrobiznis, PC PRESS, Srpska akademska misao,…….

Pomoći ćemo vam u vašem radu i istraživanju i međubibliotečkom pozajmicom potrebnih časopisa ili određenih članaka. Postoji mogućnost pristupa  svim elektronskim serijskim publikacijama.

Sve publikacije mogu se pretražiti i u našoj bazi – Elektronskom katalogu

•      ASTRONOMIJA NOVI SAD
•      AGROBIZNIS MAGAZIN BEOGRAD
•      ANDRAGOGIJA ZAGREB
•      ARGUMENTI RIJEKA
•      ANALI PRAVNOG FAKULTETA BEOGRAD
•      ANALI ZAVODA ZA MENTALNO ZDRAVLJE BEOGRAD
•      ALMANAH BUDIMPEŠTA
•      ALLONS LONDON
•      ARHIV ZA FARMACIJU                                                                               BEOGRAD BEOGRAD
•      BAGDALA KRUŠEVAC
•      BRANIČEVO POŽAREVAC
•      BEOGRADSKI KNJIŽEVNI ČASOPIS BEOGRAD
•      BRANIČ SRPSKOG ILI HRVATSKOG JEZIKA JAGODINA
•      BEORAMA INTERNATIONAL NOVI SAD
•      BELEŽNICA BOR
•      BIBLIOTEKAR BEOGRAD
•      BEOGRADSKI ISTORIJSKI GLASNIK BEOGRAD
•      BILTEN FOND ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA BEOGRAD
•      BILTEN LEKARSKIH ORGANIZACIJA JU BEOGRAD
•      VESTI NOVI SAD
•      VRŠAC LEPA VAROŠ VRŠAC
•      VEKOVI VIŠEGRAD
•      VARDARSKI ZBORNIK BEOGRAD
•      VOĆARSKI GLASNIK ZEMUN
•      VELIKO DRVORIŠTE N.BEOGRAD
•      VITEZ BEOGRAD
•      VIDICI BEOGRAD
•      VJEŠTAK ZAGREB
•      VASPITANJE I OBRAZOVANJE TITOGRAD
•      VOJNO DELO BEOGRAD
•      VIHORI SVETOZAREVO
•      GRADINA NIŠ
•      GRADAC ČAČAK
•      GLASNIK PODMLATKA CRVENOG KRSTA BEOGRAD
•      GOROCVET SVETOZAREVO
•      GLASNIK SRPSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
•      GLASNIK SRPSKOG ISTORI.-KULTURNOG DRUŠTVA „NJEGOŠ“ ČIKAGO
•      GAMBIT JAGODINA
•      GLAS BIBLIOTEKE ČAČAK
•      GLASNIK NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE BEOGRAD
•      GODIŠNJAK BIBLIOTEKA SREMA S. MITROVICA
•      GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE NOVI SAD
•      GODIŠNJAK ZA SOCIOLOGIJU NIŠ
•      GODIŠNJAK SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOST BEOGRAD
•      GLASNIK ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA SRBIJE BEOGRAD
•      GLASNIK JUGOSLOVENSKOG PROFESORSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
•      GODIŠNJAK ISTRAŽIVAČKOG FORUMA EVROPSKOG POKRETA BEOGRAD
•      GEOGRAFSKI GODIŠNJAK KRAGUJEVAC
•      GLASNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA BEOGRAD
•      GERONTOLOGIJA BEOGRAD
•      GLASNIK PRIVREDNE KOMORE JU BEOGRAD
•      GLASNIK SRPSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO BEOGRAD
•      GLASNIK PRAVA KRAGUJEVAC
•      GEODETSKA SLUŽBA BEOGRAD
•      GODIŠNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA NOVI SAD
•      GODIŠNJAK INSTITUTA ZA SOCIJALNU POLITIKU BEOGRAD
•      GODIŠNJAK EKONOMSKOG FAKULTETA TITOGRAD
•      GLEDIŠTA BEOGRAD
•      GLAS BUDAPEST
•      GLOSSA BEOGRAD
•      GLAS NEDUŽNIH ZEMUN
•      DOMETI SOMBOR
•      DOMETI RIJEKA
•      DISOVO PROLEĆE ČAČAK
•      DELO BEOGRAD
•      DRVO TEHNIKA BEOGRAD
•      DUHOVNI ŽIVOT BEOGRAD-JAGODINA
•      DOBA SVETOZAREVO
•      DOBRO JUTRO NOVI SAD
•      DEUTSCH PERFEKT PLANEGG
•      DOMAĆIN BEOGRAD
           DANICA  BEOGRAD
          DIJALOG S  SARAJEVO
         DIJALEKTIKA B   BEOGRAD
         DOMAĆICA      BEOGRAD
•      ENERGIJA,EKONOMIJA, EKOLOGIJA      BEOGRAD
•      EKONOMIKA POLJOPRIVREDE      BEOGRAD
•      EKONOMIKA PREDUZEĆA      BEOGRAD
•      EKRAN      LJUBLJANA
•      EKO LIST      BAČKI PETROVAC
•      EKONOMSKI ANALI      BEOGRAD
•      EKONOMIKA      NIŠ
•      EKONOMIST      BEOGRAD
•      ETNOANTROPOLOŠKI PROBLEMI      BEOGRAD
•      ERGONOMIJA      BEOGRAD
•      EKONOMSKA MISAO      BEOGRAD
•      ENGRAMI      BEOGRAD
•      ŽENE NA DELU      BEOGRAD
•      ŽENA      ZAGREB
•      ŽENSKE STUDIJE      BEOGRAD
•      ŽIVI JEZICI      BEOGRAD
•      ZLATNA GREDA      NOVI SAD
•      ZBORNIK RADOVA PEDAGOŠKI FAKULTET U JAGODINI      JAGODINA
•      ZBORNIK MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI      JAGODINA
•      ZAJEDNICA BIBLIOTEKA      BEOGRAD
•      ZEMLJA I LJUDI      BEOGRAD
•      ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI      BEOGRAD
•      ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA LIKOVNE UMETNOSTI     NOVI SAD
•      ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU     NOVI SAD
•      ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA KNJIŽEVNOST I JEZIK     NOVI SAD
•      ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA KLASIČNE STUDIJE     NOVI SAD
•      ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA DRUŠTVENE NAUKE      NOVI SAD
•      ZBORNIK MS ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU      NOVI SAD
•      ZBORNIK RADOVA MUZEJA RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA         G. MILANOVAC
•      ZBORNIK RADOVA VIZANTOLOŠKOG INSTITUTA       BEOGRAD
•      ZAJEČARSKI ZBORNIK     ZAJEČAR
•      ZBORNIK NARODNI MUZEJ NIŠ     NIŠ
•      ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA     BEOGRAD
•      ZVEZDA     BEOGRAD
•      ZNAČENJA     DOBOJ
•      ZBORNIK ISTORIJSKOG MUZEJA     BEOGRAD
•      ZBORNIK INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA     BEOGRAD
•      ZDRAVSTVENA ZAŠTITA     BEOGRAD
•      ZVUK     BEOGRAD
•      ZBORNIK MS ZA FILOLOGIJU     NOVI SAD
•      ZBORNIK MS ZA DRUŠTVENE NAUKE     NOVI SAD
•      ZBORNIK INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA ISTR.     BEOGRAD
•      ZORICA     BEOGRAD
•      ZNAK     BEOGRAD
•      IZAZOVI EVROPSKIH INTEGRACIJA     BEOGRAD
•      ISTRAŽIVAČ     BEOGRAD
•      IZ ŽIVOTINJSKOG CARSTVA     SARAJEVO
•      ISTORIJSKI ČASOPIS     BEOGRAD
•      INFOTEKA     BEOGRAD
•      INDUSTRIJA     BEOGRAD
•      INFORMATOLOGIA YUGOSLAVICA     ZAGREB
•      IGRAONICA     JAGODINA
•      ISTOČNIK     ZEMUN-SREMSKI KARLOVCI
•      ISTORIJA 20. VEKA: ZBORNIK RADOVA     BEOGRAD
•      IZRAZ     SARAJEVO
•      INDIA PERSPECTIVES     NEW DELHI
•      IDEJE     BEOGRAD
•      JU FILM DANAS     BEOGRAD
•      JAVNE BIBLIOTEKE     UB
•      JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG     BEOGRAD
•      JUGOSLO.REVIJA ZA KRIMINOLOGIJU     BEOGRAD
•      JUGOSLOVENČE     BEOGRAD
•      KRAGUJEVAČKO ČITALIŠTE     KRAGUJEVAC
•      CURRENT     LONDON
•      CLUB     LONDON
•      KINEMATOGRAFIJA U SR SRBIJI     BEOGRAD
•      KNJIŽEVNOST     BEOGRAD
•      KNJIŽEVNA ISTORIJA     BEOGRAD
•      KNJIŽEVNA KRITIKA     BEOGRAD
•      KORACI     KRAGUJEVAC
•      KORENI     JAGODINA
•      KULTURA     BEOGRAD
•      KNJIŽEVNOST I JEZIK     BEOGRAD
•      KULTURNI ŽIVOT     BEOGRAD
•      KREATIVKO     JAGODINA
•      KULTURNI RADNIK     ZAGREB
•      KIBERNETIKA     BEOGRAD
•      KNJIŽEVNA SMOTRA     ZAGREB
•      LOGOS     BEOGRAD
•      LETOPIS MATICE SRPSKE     NOVI SAD
•      LIKOVNI ŽIVOT     ZEMUN
•      LESKOVAČKI ZBORNIK     LESKOVAC
•      LEKOVITO BILJE     NOVI SAD
•      LUČA     NIKŠIĆ
•      LICA     SARAJEVO
•      LESTVE     K. MITROVICA
•      LATINA ET GRAECA     ZAGREB
•      LJETOPIS NARODNE BIBLIOTEKE“STEVAN SAMARDŽIĆ“-     PLJEVLJA
•      MEĐAJ     TITOVO UŽICE
•      MONS AUREUS     SMEDEREVO
•      MOSTOVI     BEOGRAD
•      MOTORNA VOZILA, MOTORI     KRAGUJEVA
•      MERIDIJANI     BEOGRAD
•      MELT     BEOGRAD
•      MALO DVORIŠTE     BEOGRAD
•      MALI VITEZ     BEOGRAD
•      MALI POLITIKIN ZABAVNIK     BEOGRAD
•      MALAC RADOZNALAC     BEOGRAD
•      MEDICINSKI GLASNIK     BEOGRAD
•      NOVA ZORA      BILEĆA
•      NAŠ ZAVIČAJ     JAGODINA
•      NOVI ZVUK     BEOGRAD
•      NAŠE STVARANJE     LESKOVAC
•      NARODNO STVARALAŠTVO     BEOGRAD
•      NOVA MISAO     NOVI SAD
•      NASTAVA I VASPITANJE     BEOGRAD
•      NAUKA I ŽIVOT     BEOGRAD
•      NOVINARSTVO     BEOGRAD
•      NIŠKI ZBORNIK     NIŠ
•      NOVINE BEOGRADSKOG ČITALIŠTA     BEOGRAD
•      NOVO DOBA     JAGODINA
•      NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR     BEOGRAD
•      NAŠA STVARNOST     KRAGUJEVAC
•      NAŠ JEZIK     BEOGRAD
•      NAŠA REČ     BEOGRAD
•      NAUČNI PODMLADAK     NIŠ
•      NISSA     NIŠ
•      NUS:ZBORNIK RADOVA HEGELOVOG DRUŠTVA      BEOGRAD
•      NAUČNI PREGLED      BEOGRAD
•      NAŠE TEME     ZAGREB
•      NEVEN      BEOGRAD
•      NOVI ŽIVOT      BEOGRAD
•      NOVINE SRBSKE (fototipsko izdanje)     BEOGRAD-NOVI SAD
•      ORGANIZACIJA ZNANJA     MARIBOR
•      OSNOVAC     SVILAJNAC
•      ODBRANA      BEOGRAD
•      OBELEŽJA     PRIŠTINA
•      POLJA     NOVI SAD
•      PISMO     ZEMUN
•      POVELJA     KRALJEVO
•      POEZIJA     BEOGRAD
•      PRO FEMINA     BEOGRAD
•      PUTOPIS     BEOGRAD
•      PSIHOLOGIJA     BEOGRAD
•      PC PRESS     BEOGRAD
•      PISMO     ZEMUN
•      PIROTSKI ZBORNIK     PIROT
•      PHILOLOGIA MEDIANA     NIŠ
•      POLITIČKA REVIJA     BEOGRAD
•      PRAVO I PRIVREDA     BEOGRAD
•      PRAVO TEORIJA I PRAKSA     NOVI SAD
•      PRAVNI SAVETNIK     BEOGRAD
•      PLANINARSKI GLASNIK     BEOGRAD
•      PROZORI, VRATA     NOVI SAD
•      PODOVI     NOVI SAD
•      PANČEVAČKO ČITALIŠTE     PANČEVO
•      POVRTARSKI GLASNIK     ZEMUN
•      PREPORUČENO     KRALJEVO
•      PČELAR     BEOGRAD
•      PČELARSKI ŽURNAL     KRAGUJEVAC
•      POLJOPRIVREDNI LIST     BEOGRAD
•      PRAXIS     ZAGREB
•      PLANIRANJE I ANALIZA POSLOVANJA     BEOGRAD
•      PRIMIJENJENA PSIHOLOGIJA     ZAGREB
•      PREGLED     BEOGRAD
•      PITANJA NOVA REVIJA     ZAGREB
•      POGLEDI     ZAGREB
•      PRAKSA     TITOGRAD
•      PRAVOSLAVLJE     BEOGRAD
•      PRAVNI ZBORNIK     TITOGRAD
•      PRAVNI ŽIVOT     BEOGRAD
•      PREGLED     SARAJEVO
•      PRAVOSUĐE     BEOGRAD
•      PREVODILAC     BEOGRAD
•      PČELARSKI GLASNIK     NOVI VRBAS
•      RUSKI ALMANAH     ZEMUN
•      REČ     BEOGRAD
•      RASKOVNIK     BEOGRAD
•      RUSIJA DANAS     BEOGRAD
•      RAD MATICE SRPSKE     NOVI SAD
•      RAČANSKI ZBORNIK     BAJINA BAŠTA
•      RASKRŠĆA     NOVI SAD
•      RAZLOG     BEOGRAD-PODGORICA
•      RAZLOG     ZAGREB
•      RATARSKI GLASNIK     ZEMUN
•      RIZNICA     BANJA LUKA
•      REVIJA ZA SOCIOLOGIJU     ZAGREB
•      REVIJA OBRAZOVANJA     BEOGRAD
•      RTV: TEORIJA I PRAKSA     BEOGRAD
•      RASKRSNICA     BEOGRAD
•      SAVREMENIK     BEOGRAD
•      SAVREMENIK PLUS     BEOGRAD
•      SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA     BEOGRAD
•      SVESKE     PANČEVO
•      SCENA     NOVI SAD
•      SRPSKI JUG     NIŠ
•      SUNČANI SAT     S. MITROVICA
•      SRBIJA NACIONALNA REVIJA     BEOGRAD
•      SOCIOLOGIJA     BEOGRAD
•      SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA     BEOGRAD
•      SRPSKA POLITIČKA MISAO     BEOGRAD
•      SVETOSAVAC     BEOGRAD
•      STATISTIČKI KALENDAR SRBIJE     BEOGRAD
•      STRATEGIE MENAGEMENT     SUBOTICA
•      STANIŠTA     KRAGUJEVAC
•      SLOVO ĆIRILOVO     G. MILANOVAC
•      SABORNIK    PARAĆIN
•      SAVREMENA BIBLIOTEKA     KRUŠEVAC
•      STIG     MALO CRNIĆE
•      STANJE STVARI     NOVI SAD
•      SUSRET BIBLIOGRAFA     INĐIJA
•      SRPSKI KNJIŽEVNI GLASNIK     BEOGRAD
•      SPOMENIK.ODELJENJE ISTORIJSKIH NAUKA     BEOGRAD
•      SPOMENIK.ODELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA     BEOGRAD
•      SAVREMENI POVRTAR     NOVI SAD
•      SRPSKA AKADEMSKA MISAO     JAGODINA
•      SVETOSAVSKO ZVONCE     BEOGRAD
•      STREMLJENJA     PRIŠTINA
•      SOCIOLOŠKI PREGLED     BEOGRAD
•      SOCIOLOGIJA SELA     ZAGREB
•      SOCIOLOŠKI BILTEN     BEOGRAD
•      SOL     ZAGREB
•      SAVREMENA ŠKOLA     BEOGRAD
•      SPECIJALNA ŠKOLA     BEOGRAD
•      SOCIJALNA PITANJA I SOCIJALNI RAD     BEOGRAD
•      SOCIJALNA POLITIKA     BEOGRAD
•      SVETI KNEZ LAZAR     PRIZREN
•      SAVREMENOST     NOVI SAD
•      SRPSKI KNJIŽEVNI LIST     BEOGRAD
•      STOŽER     BEOGRAD
•      TREĆI TRG     BEOGRAD
•      TXT STUDENTSKI  ČASOPIS     BEOGRAD
•      TEATRON     BEOGRAD
•      TREĆI PROGRAM     BEOGRAD
•      TEHNIKA     BEOGRAD
•      TRAG     VRBAS
•      TRIBINA BIBLIOTEKE SANU     BEOGRAD
•      TOKOVI ISTORIJE     BEOGRAD
•      TEOLOŠKI POGLEDI     BEOGRAD
•      TOKOVI REVOLUCIJE     BEOGRAD
•      THINK TANK     LESKOVAC
•      TON     BEOGRAD
•      TEAM     LONDON
•      TEME     NIŠ
•      THEORIA     BEOGRAD
•      TEŽAK     BEOGRAD
•      TOK     PROKUPLJE
•      TOPLIČKI VENAC     BEOGRAD
•      UČITELJSKA UZDANICA     JAGODINA
•      ULAZNICA     ZRENJANIN
•      UNUS MUNDUS     NIŠ
•      UZDANICA     JAGODINA
•      UZGAJATELJ     SARAJEVO
•      UMJETNOST RIJEČI     ZAGREB
•      UNIVERZITET DANAS     BEOGRAD
•      FILMSKE SVESKE     BEOGRAD
•      FIZIČKA KULTURA     BEOGRAD
•      FORUM     WASHINGTON
•      FILOZOFIJA     BEOGRAD
•      FILOZOFSKI GODIŠNJAK     BEOGRAD
•      FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA     ZAGREB
•      FILOZOFSKE STUDIJE     BEOGRAD
•      FILOZOFSKI PREGLED     BEOGRAD
•      HERETIKUS     BEOGRAD
•      HILANDARSKI ZBORNIK     BEOGRAD
•      HRANA I ISHRANA     BEOGRAD
•      HVOSNO     ISTOK
•      CVET ŠLJIVE     VALJEVO
•      ČITALIŠTE     PANČEVO
•      ŠIDINA     ŠID
•      ŠKOLA BIZNISA     NOVI SAD
•      ŠUME    BEOGRAD
•      ŠKOLARKA     BEOGRAD
•  BLIC (ne čuva se)  BEOGRAD
•  VEČERNJE NOVOSTI (ne čuva se)  BEOGRAD
•  VIDELO BEOGRAD
•  KNJIŽEVNI LIST BEOGRAD
•  KNJIŽEVNA REČ BEOGRAD
•  KABLOVI SVETOZAREVO
•  MORAVSKA POLITIKA JAGODINA
•  MOZAIK NOVI SAD
•  NIN (ne čuva se) BEOGRAD
•  NEDELJNO ZVONO BEOGRAD
•  NOVI PUT JAGODINA
•  NOVO VREME BEOGRAD
•  NOVINE BEOGRADSKOG ČITALIŠTA BEOGRAD
•   POLITIKIN ZABAVNIK BEOGRAD
•  POLJOPRIVREDNIK NOVI SAD
•  POLITIKA  (ne čuva se) BEOGRAD
•  RES TRADE NOVOSTI NOVI SAD
•  REPUBLIKA BEOGRAD
•  SLUŽBENI LIST MORAVSKE BANOVINE NIŠ
•  SRPSKE NOVINE BEOGRAD
•  SRPSKA PROSVETA PANČEVO