Uprava

Upravni poslovi predstavljaju delokrug rukovođenja, organizovanja i funkcionisanja Biblioteke u skladu sa zakonom o bibliotečkoj delatnosti i sa drugom zakonskom regulativom koja definiše status ustanove, radno pravo i obaveze.

 

Upravu predstavlja direktor Biblioteke i njegova prava i dužnosti propisane su zakonom, osnivačkom odlukom i Stautom Biblioteke.

 

Direktor je organ Biblioteke i saglasno Statutu Ustanove rukovodi radom Biblioteke, donosi Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka; donosi rešenja o zasnivanju i prestanku radnih odnosa, o angažovanju saradnika van Biblioteke; imenuje rukovodioce odeljenja, rukovodioce programa i projekata; daje saglasnos na izbor direktora biblioteka za koje obavlja matične funkcije.

 

Direktor zastupa Biblioteku. Stara se o zakonitosti rada. Odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje Biblioteke. Predlaže Finansijski plan i donosi pojedinačne odluke o sticanju i korišćenju sredstava, prema namenama koje su njime utvrđene.

 

Direktor predlaže Program rada Biblioteke i preduzima mere za njegovo sprovođenje; podnosi Izveštaj o poslovanju Biblioteke; donosi odluke o investicijama, kada je to u njegovoj nadležnosti i zaključuje ugovore u vezi sa njime.