Časopis broj 2 – Srpska akademska misao

 Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Ljubiša Vasiljević
Naslov: Arheološka nalazišta na prostoru naselja Stalać i grad Stalać
Apstrakt: Naselja Stalać i Grad Stalać nalaze se u Opštini Ćićevac. Razdvojena su tokom Južne Morave. U ataru naselja Stalać registrovani su arheološki lokaliteti Gologlava (praistorijska gradina), Toplik (praistorijski lokalitet), kućni plac porodice Petrović i škola (praistorijska nekropola). Moguće je da je crkva Svetih Arhangela postojala i u periodu srednjeg veka. U Grad Stalaću nalazi se poznato istoimeno srednjovekovno utvrđenje. Neposredno pored bedema utvrđenja su rimske peći za pečenje opeka i crkva Svetog Duha. Na drugom kraju naselja leži višeslojni lokalitet Ukosa sa značajnom fortifikacijom iz kasnoantičkog/ranovizantijskog perioda. Istraživanjima susednog lokaliteta Kućište otkrivena je nekropola.
Ključne reči: Stalać, Grad Stalać, praistorija, antika, srednji vek, utvrđenje, rimske peći, Toplik, Gologlava, crkva Svetih Arhangela, crkva SvetogDuha, Ukosa, Kućište.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Dr Dejan Dašić, Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

Naslov: Osobenosti i elementi brenda

Apstrakt: Rad ukazuje na činjenicu da je danas moguće brendirati gotovo sve: proizvod, uslugu, naciju, određeni geografski lokalitet, ličnost, ideje, sa napomenom da postoji određena međuzavisnost navedenih posebnih vidova brendiranja. Da bi brend postao ikona potrebne su i decenije, a u nekim slučajevima i stotine godina. Danas se gotovo sve kompanije, suočavaju sa izraženom tendencijom ka tržišnoj ponudi zasnovanoj na složenim rešenjim. Pošto se brend odražava u svemu što kompanija radi, holistički pristup brendiranju zahteva stratešku perspektivu.
Ključne reči: etika, brend, brendiranje, diferenciranje, izgradnja brenda, međuzavisnost

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Aleksandar Ćuković, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica
Naslov: Smrt čitaoca?
Apstrakt: Ovaj rad predstavlja pokušaj sagledavanja krize u koju je zapala kultura čitanja u savremenom dobu, sa posebnim osvrtom na smrt čitaoca, uz ukazivanje na određene aspekte koji su njeni mogući uzroci i refleksije. Rad pokušava ukazati na pojavu ,,imitatora“ koji je zamijenio ,,istinskog čitaoca“, kao i na određene situacije i uslove koji su toj pojavi pogodovali.
Ključne reči: smrt čitaoca, kupac, imitator, kultura čitanja, smrt autora
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Goran Jeličić, Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Džon Nezbit, Nenad Necić
Naslov: Značaj strateškog menadžmenta za unapređenje javnih nabavki u Srbiji
Apstrakt: Sistem javnih nabavki i strategijski menadžment tre-balo bi da povezuje top menadžment kroz proces planiranja javne nabavke, u-pravljanja istom, usmeravanje kadrova i kontrolu toka nabavke. Ukoliko bi se to desilo u javnom preduzeću ili lokalnoj samoupravi, bez pristustva korupcije, koja je bolna tačka javnih nabavki, i bez uticaja na službenike koji proces sprovode za naručioca, došlo bi do idealnog procesa javnih nabaki. Međutim, puno je spoljnih uticaja koji onemogućavaju pravilan pristup procesu uprkos stalnim unapređenjima zakonskih propisa u ovoj oblasti. Cilj rada je da se utvrdi da li i u kojoj meri strategijski me-nadžment utiče na proces javnih nabavki.
Ključne reči: strategijski menadžment, javne nabavke, službenik za javne nabavke, top menadžment
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Vesna Crnković, Public Library „Radislav Nikčević“ Jagodina, Serbia
Naslov: Agricultural Rural Libraries in Serbia in the Era of Information Technology
Apstrakt: This paper shows that in the era of rapid growth of techno-logical advances (computerization and the Internet), in villages in Serbia, most farmers have neither computers at their homes nor Internet access. This fact in-dicates that farmers are excluded from the modern electronic flow of information and announcing, and a lot of important information does not reach them as end-users. Also, farmers are unable to educate and improve professionally, to visit fa-irs, seminars, lectures due to their poor financial situation.
Public Library Radislav Nikcevic in Jagodina, Serbia, having perceived the issue of rural population in villages of the municipality of Jagodina, learned the needs of agricultural producers for fundamental changes. Also, Public Library in Jagodina, based on the research conducted in 2008 and 2009 in the villages in the territory of Jagodina, generated the idea that rural libraries must take an active role in creating new models of changes in the local community. The need for mo-dernization of agricultural production imposed the need to modernize rural libra-ries through introduction of new services which would be in the function of so-cial, economic and cultural status of rural population.
Following the example of modern libraries of 21st century, the concept of modern rural libraries was designed. The Public Library in Jagodina decided to revitalize four rural libraries in the territory of Jagodina and introduce new library services which promoted rural libraries as information and cultural centers of lo-cal communities through the project called AgroLib-Ja (Agricultural Library in Jagodina). The project was funded by EIFL (Electronic Information for Libraries) during 2010 and 2011 and since 2011 Serbian Ministry of Culture has continued fu-nding it.
Farmers have learned to come to useful information, to exchange expe-riences and establish cooperation through certain websites and social networks. Also, they learnt that products could be sold and bought on the Internet. This paper shows that the concept of working with innovative services in rural libraries is sustainable for sharing information and linking farmers, which was proved by the librarians in Latvia, Lithuania and FYROM Macedonia which have adapted the AgroLib project to the needs of their local communities, as well as a growing number of libraries in Serbia that are trying to provide funds for the revitalization of rural libraries in their municipalities. Also, we want to prove that the Internet and social networks have an important role in educating farmer and in agribusiness and marketing.
Ključne reči: rural libraries, library services and new services, Internet, farmers, project AgroLib-Ja
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Sead Nasufović, Fakultet islamskih nauka u Beogradu
Naslov: Motiv tame kao tema romantičarskih pesnika
Apstrakt: U radu krećemo od teorijskog utvrđivanje sadržinske razuđe-nosti pojma motiva, njegovog značaja i značenja u teoriji književnoti i na-uci o književnosti. Motiv posmatramo kao najmanju značenjsku jedinicu u okviru pesme koja tvori pesničku celini i oblikuje pesničku strukturu, to je element koji se ponavlja, ali ima različita značenja.
Motiv tame posmatramo kao dinamički i statički motiv. Tama se manifestuje preko pojma ponoći, međutim nalazimo da se ona najkokretnije potvrđuje kao natitezaa svetolsti (zori, praskozorju, svitanju, suncu, pa i mesečini i zvedama). Fenomen tame nije samo svetlosna kategorija, već je i doživljajna jer određuje emotivni odnos lirskog subjekta prema okruženju. Zato predstavlja bitnu poetičku karakteristiku svih romantičara i kao takvu je treba analizirati.
Ključne reči: Romantizam, poetika, motiv tame
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Predrag Jašović, Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Aleksincu
Naslov: Ka poetici značaja i značenja književnog dela Milorada Radunovića
Apstrakt: U ovom radu govorimo o životu i delu Milorada Radunovića jednog vrlo plodnog književnog poslenika koji je gotovo čitav svoj radni vek probavio u Jagodini. Iza sebe je ostavio preko dvadeset knjiga iz oblasti beletristike, uglavnom stvaralaštva za decu, i književne kritike. U radu težimo jednom sveobuhvatnijem prikazivanju života i dela ovog pisca, kako se ne bismo ogrešili o njegovu sudbinu koja mu nije bila naklonjena. Osnovna tendencija je bila predstaviti život i delo ovog pisca u svakom segmentu njegovog spisateljskog, rodoljubivog i inte-lektualnog potvrđivanja. On je živeo kao što je i stvarao, tiho i nenametljivo. Međutim, to ništa nije oduzelo od kvaliteta i značaja njegovog dela. Ostao je upamćen kao jedan od predanih nacionalnih i književnih radnika.
Ključne reči: Milorad Radunović, poetika, poezija, usmeno stvaralaštvo.
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor:  Saša Radovanović, Visoka škola za vaspitače u Kruševcu
Naslov: Osvrt na knjigu „Uvod u dositejologiju“ Predraga Jašovića
Apstrakt:
Ključne reči:
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Dr Mileta Marković, Savetnik u Hrvatskom saboru i profesor Sveučilišta u Zagrebu u penziji
Dr Boško Tadić, profesor Beogradskog univerziteta u penziji

Naslov: Azbuka Rotarija – Dejan Dašić
Apstrakt:
Ključne reči:
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Saša Radovnović, Visoka škola za vaspitače u Kruševcu
Naslov: Povodom knjige „Odiseja Muhameda Abdagića“ 
Apstrakt:
Ključne reči:
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Ninoslav Stanojlović, Jagodina
Naslov: Parlamentarna istorija Srbije u XIX veku
Apstrakt:
Ključne reči:
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Predrag Jašović
Naslov: Delo Raše Popova ostaje
Apstrakt:
Ključne reči:
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol