Biblioteka danas

biblioteka danas

Narodna biblioteka u Jagodini danas je moderna ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u radu sa knjigom, u negovanju i zadovoljavanju kulturnih i obrazovnih potreba svojih građana. Glavna je, matična biblioteka za Pomoravski okrug i predstavlja čvorište bibliotečko-informacionog sistema ove regije.

biblioteka danasBiblioteka raspolaže bogatim fondom sa preko 100.000 knjiga iz svih oblasti ljudskog znanja i stvaralaštva. U mogućnosti je da svojim korisnicima stavi na raspolaganje raznovrstan fond dečje knjige, značajnu stručnu literaturu, referensnu zbirku, popularnu beletristiku, klasičnu lietaraturu, staru i tekuću periodiku, stranu knjigu, a istraživačima bogate fondove zavičajne građe, staru i retku knjigu. Omogućen je i pristup različitim bazama podataka preko globalne računarske mreže, kao i korišćenje digitalizovanih formi bibliotečke građe.

biblioteka danas

Celokupni knjižni fond prenet je u elektronski medij. Biblioteka je 2004. godine pristupila mreži VBS i postala deo velikog bibliotečko-informacionog sistema. Primenjujući programski paket COBISS, Biblioteka je automatizovala sve segmente svoga rada. Formirane baze podataka dostupne su korisnicima za pretraživanje preko Interneta. Automatizovana pozajmica (COBISS/OPAC) znatno je unapredila rad i komunikaciju sa korisnicima.

Biblioteka svoj rad organizuje posredstvom odeljenja. U svom sastavu ima Dečje odeljenje, Odeljenje za odrasle korisnike sa Čitaonicom, Zavičajno odeljenje, Odeljenje strane knjige sa Internet centrom, Odeljenje za popularisanje knjige i čitanja, Odeljenje nabavke i obrade bibliotečke građe, Matično odeljenje i Upravu. Kao posebna organizaciona jedinica Biblioteke pojavljuje se Legat prof. dr Miroslava Radovanovića.

biblioteka danas

Bibliotečke poslove u Biblioteci obavlja oko 30 radnika uglavnom sa visokom stručnom spremom i odgovarajućim bibliotečkim zvanjima. U radu se primenjuju dostignuća savremene bibliotečke prakse, standardi , normativi i pravila, ali se i značajna pažnja posvećuje negovanju profesionalnog odnosa prema korisnicima (Kodeks bibliotekara).

Biblioteka ima oko 4.000 stalnih korisnika. U strukturi članstva preovlađuju mladi – oko 70% su učenici osnovnih i srednjih škola i studenti. Dnevno se na korišćenje pozajmi oko 300 jedinica bibliotečke građe, a godišnje Biblioteka pruži preko 250.000 pojedinačnih usluga.

biblioteka danasPored stalne težnje da se unapređuju bibliotečke usluge i proširuje krug korisnika, Biblioteka čini pokušaje i uspeva u tome, da se nametne i kao centar lokalne zajednice, kao svojevrsno informaciono središte. U tom cilju dobila je podršku Međunarodne asocijacije EIFL za projekat AgoLib-Ja koji je ponudio potpuno novi prisup u revitalizaciji mreže seoskih biblioteka i upotrebe novih informacionih tehnologija.